Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Renowacja zabytkowej dzwonnicy
Organizator:Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu
Adres: Stobno, ul. Kasztanowa 14, 64-905 Trzcianka
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 284 00 03 w. 42, tel. 607052061
E-mail:
Opis:Renowacja zabytkowej dzwonnicy w zespole Kościoła pw. Matki
Bożej Różańcowej w Ługach Ujskich
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1.Renowacja dotyczy wymiany drewnianej elewacji dzwonnicy na nową wykonaną z
modrzewia syberyjskiego, konserwacja konstrukcji obiektu oraz wymiany orynnowania na
metalowe i umycie pokrycia dachowego.
? rozbiórka dotychczasowego poszycia metodą mechaniczną ze szczególnym
uwzględnieniem nienaruszalności konstrukcji
? wymiana zniszczonych elementów konstrukcji z zachowaniem kształtów i wymiarów
oryginałów
? impregnacja konstrukcji drewnianej metodą natryskową i ręczną (wałek,pędzel)
jednokrotna impregnatem bezbarwnym
? przygotowanie nowego poszycia poprzez jego impregnację jednokrotną gruntem oraz
dwukrotną impregnatem barwiącym
? przycięcie desek do wymaganych długości za pomocą piły stołowej
? montaż nowych desek w układzie pionowym za pomocą wkrętów do konstrukcji
dzwonnicy za pomocą elektronarzędzi
? wykonanie i montaż drzwi (2 szt.) wejściowych z zastosowaniem wyczyszczonych i
odmalowanych poprzednich okuć
Miejsce i termin składania ofert: VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Miejsce składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Ujście, pl.
Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście, informatyk@ujscie.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 15.02.2024 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2024-02-15
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2024 r.
Wymagania:1.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
1.5.Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi - minimum 36 miesięcy od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac.
IV. DOKUMENTY ORAZ WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1
2. Podpisane Oświadczenie - zał. nr 2
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymogi formalne:
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
b. Na ofertę składają się: oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z
załącznikiem nr 1 oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.
c. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
d. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
e. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą we właściwym rejestrze.
f. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy
dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub
wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
g. Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę
składającą podpis.
h. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
i. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej
walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie publikowany średni kurs NBP
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o
zamówieniu.
j. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być
naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.
k. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez
Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w
sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
3. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu, zostaną powiadomieni
niezwłocznie o wyborze oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie na
załączonym do Zapytania formularzu oferty.
2. Cenę musi być wyrażona w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z
dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie
obcej.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z
zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych (od 5 w górę).
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
kryteriów ,,Okresu gwarancji i rękojmi".
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
? kryterium ,,Cena" w zł:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny":
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej
? kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi":
a) znaczenie kryterium - 40 % (40 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi":
LOG = (OG / OGmax ) x 40 pkt
gdzie:
LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
ocenianej oferty
OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej
OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
1) Podany przez wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi
musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
2) Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz
dłuższy niż 60 miesięcy.
3) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi
dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji
i rękojmi 60 miesięcy.
4) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi
krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona
(,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia").
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych (od 5 w górę).
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych
w poszczególnych kryteriach:
P= Lcena + LOG
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i Zapytania ofertowego.
Uwagi:I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu reprezentowana przez
ks. Janusza Kozłowskiego - Proboszcza
Stobno, ul. Kasztanowa 14, 64-905 Trzcianka
e-mail: ksiadz.jezyce@wp.pl
XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Franciszka z Asyżu, Stobno, ul. Kasztanowa 14, 64-905 Trzcianka zwany dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym.
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) W zakresie zagadnień proceduralnych:
imię i nazwisko: Marcin Kamiński
tel. 67 284 00 03 w. 42
e-mail: informatyk@ujscie.pl
2) W zakresie zagadnień technicznych:
imię i nazwisko: ks. Janusz Kozłowski
tel. 607052061
Kod CPV:45453100-8, 45000000-7
Numer dokumentu:1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: