Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie
Adres: ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 86 57 082
E-mail:
Opis:renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:
1. bud. Pelczara 2 -elewacja wschodnia
2. bud. Świadka 5 -elewacja wschodnia
3. bud. Świadka 7 -elewacja wschodnia
4. bud. Podwisłocze 8 - elewacja zachodnia i część wschodniej
5. bud. Podwisłocze 38 - elewacja zachodnia i część wschodniej
6. bud. Popiełuszki 14 - elewacja wschodnia i ściany szczytowe
I. Przewidywany zakres robót:
1) ciśnieniowe mycie elewacji,
2) impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,
3) doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają
4) uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,
5) dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).
II. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:
1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.
2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi (bez rusztowań).
3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].
4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-,,przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m2 w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m2 doliczając powierzchnie malowanych ościeży."
5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastaDi na nodstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.
Specyfikacja:6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 - tel. 17 86 57 082; email: smnm@smnowemiasto.pl
Miejsce i termin składania ofert: 7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 - do dnia 11 maja br. do godz. 10.00.- adres email j.w.
Termin składania:2020-05-11
Wymagania:8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 14.05.2020 r.
9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania (w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).
10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: