Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Robota budowlana
Organizator:MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o
Adres: ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/775-81-31, 775-81-32, 775-81-33
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia: Robota budowlana
3. Opis przedmiotu zamówienia
Wymiana rynien i rur spustowych z obróbkami blacharskimi w budynku przy Ul. Wojska Polskiego 18 w Będzinie.
Zakres prac został dokładnie opisany w załączniku do niniejszego zapytania;
a) przedmiar robót,
b) wzór umowy
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia 09.11.2022r. do godz. 12:00 na adres e-mail: zamowienia.publiczne@mzbm.bedzin.pl
Termin składania:2022-11-09
Miejsce i termin realizacji:4. Wymagania Zamawiającego
a) termin wykonywania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy,
Wymagania:b) termin płatności faktury: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
c) okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty: 24 miesiące licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót (dla wszystkich wykonanych robót i wbudowanych materiałów)
6. Oferta powinna zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy oraz wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik 1. Ofertę należy sporządzi w języku polskim.
7. Termin związania ofertą: 30 dni
10. Forma udzjelenia zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
11. Informacja o wyborze oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania MZBM sp. z o.o. w Będzinie do udzjelenia
zlecenia lub zawarcia umowy.
Kontakt:8. Osobą uprawnioną do kontaktów:
- Kierownik Grupy Remontowej Malwina Konobrodzka
- Inspektor Nadzoru - Krzysztof Wieczorek
Numer dokumentu:ZP/22/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: