Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 17 27, 22 512 16 95
E-mail:
Opis:Montaż i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodów wtórnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnętrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposażonymi w sygnalizatory zwarć, w celu umożliwienia zdalnego sterowania rozłącznikami 15 kV w istniejącym systemie łączności radiowej NetMan
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy michal.zadtka@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A._
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa
ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 17-05-2018 do godziny 8:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : Oferta na Montaż i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodów wtórnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnętrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposażonymi w sygnalizatory zwarć, w celu umożliwienia zdalnego sterowania rozłącznikami 15 kV w istniejącym
systemie łączności radiowej NetMan Numer Postępowania: 477/18/GZ
Nie otwierać przed dniem 17-05-2018 roku przed godz. 10:02
Termin składania:2018-05-17
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 28.09.2018
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy._
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
_ 1. Cena brutto - o wadze 100%_
Termin związania ofertą: 45 dni._
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Michał Żak
b) telefon: 22 367 17 27
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Michał Zadtka
b) telefon: 22 512 16 95
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00_
Numer dokumentu:477/18/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: