Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-08
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Adres: Bielawki 47, 83-130 Pelplin
Województwo / powiat: pomorskie, pow. tczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon/Fax:(058)5361659
E-mail:
Opis:roboty budowlane polegające na przebudowie budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 30.05.2018r. roku do godziny 10:00.
Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Bielawki 47

83 - 130 Pelplin
Pokój Administracja
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 roku o godzinie 10:10. Dom Pomocy Społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Bielawki 47 83 - 130 Pelplin Budynek Główny - weranda.
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji:
a) termin wykonania zamówienia: od 06.2018r. do 30.11.2018r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wzakresie objętym zamówieniem,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający dokona szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, ich zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" ( z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia), po czym dokona oceny zakwalifikowanych jako prawidłowe oferty i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się do przyjęcia.
Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków przez Wykonawcę nastąpi przez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych szczegółowo w Regulaminie przetargu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3% od ceny brutto złożonej oferty.

Kryterium oceny ofert:

- cena zamówienia brutto - 60 %,

- skrócenie realizacji terminu - 40 %
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 60 - miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Dokumenty nieodpłatne podlegające tylko wypożyczeniu przez Zamawiającego. Dokumenty w stanie nienaruszonym podlegają zwrotowi przez
Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.
Źródło: Internet i własne