Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-23
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Adres: ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryfiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 91 416 20 11 +48 91 416 27 02
E-mail:
Opis:5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podłogi korytarza komunikacyjnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie o powierzchni 233 m2 polegająca na wymianie posadzki z płytek szkodliwych na wykładzinę PCV wraz z cokolikami.
2) Zakres robót obejmuje miedzy innymi:
a) skucie istniejącej podłogi z płytek szkliwionych na powierzchni ok. 233 m2,
b) skucie posadzki cementowej o grubości ok. 25 mm,
c) zerwanie cokolika cementowego i uzupełnienie na gładko na długości ok. 115 m,
d) zagruntowanie istniejącego podkładu betonowego gruntem Knauff Estrichgrund,
e) wykonanie posadzki z płynnego jastrychu Knauff FE50 o grubości ok. 30 mm na powierzchni ok. 233 m2,
f) zagruntowanie jastrychu pod wykładzinę,
g) położenie wykładziny homogenicznej PCV o minimalnej gr. 2 mm oraz klasie ścieralności wg normy EN 600-2 Grupa T: < 2,00 mm3 wraz z cokolikami (o parametrach wskazanych w przedmiarze robót),
h) zamontowanie listew progowych w ilości 16 szt., łączących nową wykładzinę z przyległymi pomieszczeniami zlokalizowanymi na parterze budynku. Wymiary listew progowych zgodnie z załącznikiem, tj. rysunkiem poglądowym.
3) Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został pomocniczo w przedmiarze robót oraz na rysunku poglądowym, które zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie -www.bip.gryfino.pl w zakładce Zamówienia publiczne od 2016 r. - Rok 2018 -Zamówienia do 30 000 euro - Szkota bez barier - wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze w budynku Zespołu Szkot Ogólnokształcących w Gryfinie.
4) Z uwagi na funkcję obiektu prace remontowe winny być prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej, tj. od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 27 sierpnia 2018 r.
5) Przed rozpoczęciem prac należy przedłożyć Zamawiającemu harmonogram prac uzgodniony z Dyrektorem Szkoły oraz Inspektorem nadzoru.
6) Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.
7) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami oraz musi stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. obiektach szkolnych.
8) Wykonawca musi prowadzić prace z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych prac użytkownikom obiektu, pracownikom, jak i osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP.
9) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, doprowadzenie terenu budowy do porządku po realizacji inwestycji, jak również utylizacje materiałów rozbiórkowych.
10) Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i dostarczeniu kompletu dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym między innymi: stosowne dokumenty przekazania gruzu/odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego zakładu utylizacji, stosowne atesty, deklaracje i certyfikaty na użyte i wbudowane materiały budowlane, w tym także certyfikat trudnozapalności na wykładzinę PCV.
11) Rozliczenie inwestycji nastąpi jedną fakturą końcową po dokonaniu odbioru i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Płatność za wykonane prace nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury do siedziby Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 21. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.05.2018 r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 (parter)
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Wymagania:6. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada własne doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną podobną, polegającą na wykonaniu posadzki z wykładziny PCV na kwotę minimum 20 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 2 do zaproszenia) oraz załączenia dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane.
7. Podstawa udzjelenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją,
wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w zaproszeniu, a bez których prawidłowe wykonanie zadania jest niemożliwe, a także do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
Cena musi zawierać także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania zadania.
11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
13. Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
Wykonawca udzieli na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru Przedmiotu zamówienia. Wady fizyczne Przedmiotu zamówienia muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w 7 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu zamówienia na wolną od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację Przedmiotu zamówienia. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.
14. Termin rękojmi za wady: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
15. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
17. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
18. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
19. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
20. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in.:
a) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zaproszenia,
b) wykaz wykonanych robót budowlanych zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 Gryfino
Oferta: ,,Szkoła bez barier - wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie"
_nie otwierać przed dniem 30.05.2018 r. godz. 12:00_
4) Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
22. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
23. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
24. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Kontakt:8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym:
Katarzyna Birkenfeld-Ból - Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 91 416 20 11 wew. 399
2) w zakresie formalno-prawnym:
Agnieszka Wernikowska - Wydział Zamówień Publicznych tel. 91 416 20 11 wew. 219; faks: 91 416 27 02 e-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl
Numer dokumentu:BZP.271.52.2.2018.AW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: