Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Adres: ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 32 42 23 663 fax: 32 42 23 549,
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu odtworzeniowego schodów zewnętrznych
wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy okładzin biegów schodowych, spocznika,
podestu oraz czap na murach schodów. Remont polega na wymianie zużytych technicznie
(będących w złym stanie technicznym) płytek ceramicznych i zastąpieniu ich okładzinami z płyt
lastrykowych prefabrykowanych oraz malowanie części murowanej balustrad.
Zakres robót obejmuje:
1. Usunięcie istniejących płytek wraz z wywozem powstałego gruzu.
2. Przygotowanie powierzchni - gruntowanie oraz wykonanie warstwy wyrównawczej.
3. Montaż płyt lastrykowych na schodach, spoczniku i podeście oraz cokolików.
4. Malowanie balustrad murowanych.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2018 r. do godz. 15.30 w następujący sposób:
a) elektronicznie na adres: ekonomikrybnik@wp.pl,
b) osobiście w dniach poniedziałek - piątek
w godz. 7.30 - 15.30
c) pocztą, kurierem na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Rybniku, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-06-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 02.07.2018 r. do dnia 18.08.2018 roku
Wymagania:Uwaga:
1. Z uwagi na konieczność wykonania robót w funkcjonującym obiekcie wszystkie prace należy
wykonać pod ścisłym nadzorem inwestorskim. Wykonanie prac musi się odbywać w taki sposób, aby
zminimalizować uciążliwość i ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu jednostki.
Prace można rozpocząć od dnia 02.07.2018 r. i prowadzić w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30. Występuje możliwość wykonywania prac również w godzinach
popołudniowych oraz soboty po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do prac na całej objętości schodów, wejście do
budynku szkoły będzie się obywać wejściem awaryjnym.
2. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać
wszelkie stosowne atesty i certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Wybór okładziny schodów - tj. kolor należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.

4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane
roboty i zastosowane materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
III. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie płatne na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę i protokołu odbioru bankowym poleceniem przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy przezeń wskazany.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie
dokonywane będą w PLN.
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny wypełnione.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Grażyna Wróbel pod numerem telefonu: 32 42 23 663 oraz adresem
email: ekonomikrybnik@wp.pl
Kod CPV:45453000-7, 45431000-7
Numer dokumentu:K.G.254.11.2018.G W
Źródło: Internet i własne
Załączniki: