Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Gmina Sędziszów
Adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax, 41 38 11 131
E-mail:
Opis:Roboty budowlane zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2018r.do godz. 10:00 w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 , 28-340 Sędziszów
o faxem na numer: 41 38 11 131
o w wersji elektronicznej na e-mail: um@sedziszow.pl
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.09.2018r. o godz. 10:15 pok. 45
Termin składania:2018-09-19
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia 26.10.2018r.
Wymagania:b) okres gwarancji 36 miesięcy od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru robót
c) forma rozliczenia ryczałt
d) warunki płatności przelew w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury wraz
z protokołem bezusterkowego odbioru robót
e) w ofercie należy uwzględnić koszty usunięcia materiałów rozbiórkowych, gruzu,
oraz uporządkowanie obiektu po robotach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków

3. KRYTERIA OCENY ORERT:

Cena: 100% Inne dodatkowe* ......................
Numer dokumentu:BRI.IR1.271.15.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: