Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16379822 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Adres: ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 749 70 00
Opis:Roboty budowlane

5.2. Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN na terenie RE Leżajsk w miejscowościach: Dąbrówki, Rakszawa, Krzemienicą, Łańcut - 5 zadań przyłączeniowych pod klucz:
1. Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSpb w miejscowości Dąbrówki gm. Czarna - zadanie pod klucz.
2. Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej STSpb w miejscowości Rakszawa gm. Rakszawa - zadanie pod klucz.
3. Budowa sieci energetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej wnętrzowej Krzemienicą XXII MRw bpp-3., sieci nN w miejscowości Krzemienicą gm. Czarna - zadanie pod klucz.
4. Budowa przyłączy kablowych do budynków handlowo - usługowych na działce nr 2879/31, 2879/38 w miejscowości Łańcut -zadanie pod klucz.
5. Budowa sieci energetycznej kablowej nN na dz. nr 2849/6, 2849/7 w miejscowości Łańcut gm. Łańcut - zadanie pod klucz.
5.3. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Specyfikacja:5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ
Miejsce i termin składania ofert: 17. Termin i miejsce składania ofert.
17.1. Oferty należy składać do 27.11.18 godz. 9.00 w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)
Otwarcie ofert:21. Otwarcie ofert 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszów sala konferencyjna Działu Zamówień (Budynek Techniczny) 21.1. Otwarcie ofert jest niejawne
Termin składania:2018-11-27
Wadium:nie wymagane
Wymagania:17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej.
18. Wadium nie jest wymagane.
Uwagi:21.2. Otwarcie ofert jest rejestrowane
23. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu.
Kod CPV:45231400-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: