Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-01-07
Przedmiot ogłoszenia:ROBOTY BUDOWLANE
Organizator:Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Adres: ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 85 745 81 00 fax: (+48) 85 745 81 13
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje :
o Budowę sieci kanalizacji sanitarnej PVC SN8 lite 0 200 mm od P do 11, od 5 do 15, od 7 do 18, całkowita długość kanału L=751,0 m zgodnie z dokumentacją techniczną.
Uwaga !!
1. Prace należy skoordynować z firmą PHU Ukasz Łukasz Grygicncz ul. Bagnowska 4 16-630 Supraśl, wykonującą roboty drogowe na w/w odcinku
2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej,
3. Projekt czasowej organizacji ruchu wykona Wykonawca
4. Koszt zajęcia terenu na okres wykonywania robót Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie.
5. Wykonawca ponosi koszt wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z mapą poinwentaryzacyj ną
6. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania
7. Wykonawca dostarczy po wykonaniu zadania kompletną dokumentację powykonawczą, a w szczególności inwentaryzację przebudowywanego terenu, badania zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności materiałów
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Specyfikacja:8. Dokumentacja projektowa opracowana została przez Pracownię Projektową "Prolus" tel. 85 722 25 19. Dokumentacja projektowa ( w wersji papierowej ) jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Młynowa 52/1 Dział Inwestycji, pokój 2, w godz. 7-15.
Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego-bip.wobi.pl w zakładce Przetargi; Zamówienia sektorowe oraz dodatkowo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 10.00.
Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w dwóch zamkniętych kopertach :
- kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
15 -404 Białystok ul. Młynowa 52/1
z dopiskiem
"Oferta na Budowę kanału sanitarnego w ul. Zacisznej we wsiNowodworce k. Białegostoku"
Nie otwierać przed godz. 10.10 dnia 21 stycznia 2019r.
- na kopercie wewnętrznej należy wpisać nazwę oraz adres Wykonawcy.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 21 stycznia 2019r. o godz.10.10 (ul. Młynowa 52/1, Dział Inwestycji, lVp. pok. nr 403 ).
Termin składania:2019-01-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 31 maja 2019 r. wraz z mapą poinwentaryzacyjną.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
1, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu :
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie sieci kanalizacyjnych o minimalnej długości 400 m,
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
- Kierownik Budowy (1 osoba) -doświadczenie zawodowe(*l) co najmniej 3 lata,
o uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów;
o doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót sanitarnych poprzez kierowanie co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie /rozbudowie/ przebudowie sieci kanalizacyjnych o minimalnej długości każdej z nich 400 m;
W przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert - Zamawiający zaliczy okresy doświadczenia zawodowego, które się za sobą nie pokrywają
(*2^ Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm - dalej ,,ustawa PB"), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 - dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji").
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał minimalny roczny obrót, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł);
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000,00 zł* (słownie: czterysta tysięcy zł);
2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ.
3) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - zał. Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ
4) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ
5) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru - zał. Nr 5 wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie
6) Wykaz osób z doświadczeniem zawodowym - zał. 6
7) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie- zał.7
8) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną cześć oferty, opisaną klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak
i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.
Faks Zamawiającego -85/74 58 113
V. WADIUM
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Ważniejsze postanowienia umowy :
o realizacja : do dnia 31 maja 2019r.
o kary umowne :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
? w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto
? za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy - 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto,
? za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dostawy - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
? za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
2. Strony zastrzegą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
3. Strony dopuszczą możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach
określonych w osobnym porozumieniu.
4. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
o płatność trzykrotna ipierwsze dwie faktury zostaną wystawione po wykonaniu każdych kolejnych 40 % zakresu finansowego robót, faktura trzecia wystawiona po wykonaniu przez Wykonawcę całości zadania i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego;
o faktury płatne w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.
Uwagi:IV. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU
1. Cena 95%
2. Okres gwarancji 5 %
ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne
jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich bral pod uwagę przy ocenie oferty.
Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:
wartość brutto oferty najtańszej Ocena oferty X = wartość brutto oferty ocenianej x 100 x 95%
UWAGA: Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzjelenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.
ad. 2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,, okres gwarancji", Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
Gwarancja 5 lat - 0 pkt ( minimalny okres gwarancji ). Gwarancja 6 lat - 2,5 pkt Gwarancja 7 lat - 5 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.
X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.
XI. PROTEST
1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
a. opisu przedmiotu zamówienia,
b. opisu kryteriów oceny ofert,
c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowidział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.
XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub/i Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.
Kontakt:11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są :
o Bogdan Godlewski - tel. 85 / 74 58 146, kom. 691 946 240, e-mail : bgodlewski@wobi.pl -sprawy proceduralne ;
o Agnieszka Sajczyk - tel. 85 / 74 58 197 e-mail : asajczyk@wobi.pl - sprawy techniczne ;
Numer dokumentu:TI- VIII /19 / 2019
Źródło: Internet i własne