Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2019-04-02
Przedmiot ogłoszenia:ROBOTY BUDOWLANE
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o
Adres: ul. Wrocławska 3, 68-300 Lubsko
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:604-795-873, 68-457-77-06
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławska 18 w Lubsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki przy ul. Wrocławskiej 3 w Lubsku,
w zamkniętych kopertach z opisaniem na kopercie zadania, którego oferta dotyczy lub pocztą
elektroniczną.
Termin składania do 17.04.2019 roku do godz. 14.00.
Termin składania:2019-04-17
Wymagania:Wymaga się, aby Oferent przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na
cenę zamówienia. W związku z tym zaleca się dokonanie szczegółowego sprawdzenia warunków
wykonania zamówienia, a przed sporządzeniem oferty dokonanie wizji lokalnej i zdobycie
wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
W załączeniu przedkładamy obmiar wraz z zakresem robót, który stanowi dla Oferenta
materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, w której cena za wykonane roboty
zostanie określona na kwotę ryczałtową.
Kontakt:Tel. kontaktowy: 604-795-873, 68-457-77-06
E-mail: inwestycje@pgkimlubsko.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: