Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19563054 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
Adres: ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Województwo / powiat: opolskie, pow. strzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 77 461 99 00, fax: 77 413 0728, tel. 077/4619913
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
5. Nazwa zamówienia: Roboty inwestycyjne wykonanie nowego pokrycia dachu po utylizacji eternitu na
budynku gospodarczym przy ul. Głównej 35 w Grodzisku. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie
nowego pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej na budynku gospodarczym przy ul. Głównej 35 w
Grodzisku na działce nr 1085/5; zgodnie z załączonymi dokumentami; przedmiarem robót i szkicem więźby
dachowej; stanowiącymi załączniki numer 1 i 2 do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2020 do godz. 12:00 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub
osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego ul. Zamkowa 2 - biuro podawcze parter
w godzinach 9:00-12:00.
Termin składania:2020-07-24
Wymagania:6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów i przeprowadzonej
wizji lokalnej na miejscu. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
UWAGA: Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej z przedstawicielem
zamawiającego w celu dokonania dokładnych ustaleń.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał,
albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami
ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za
nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie
rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
1. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami
z Zamawiającym, przedmiarem robót (przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy).
10. Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania:
ok. 3 tygodnie od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania)
Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, uprawnia zamawiającego do zwrócenia się następnego
wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.
Kontakt:2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel
pok. 6, tel. 077/491-99-10
e-mail d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl
Numer dokumentu:ZP-05/07/20, 4/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: