Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-14
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane polegające na odnowieniu wybranych pomieszczeń biurowych
Organizator:Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Adres: ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (91) 48 03 600 fax: (91) 48 03 656, tel. +48 91 480 37 69, tel. 91 480 36 29
E-mail:
Opis:Sprawa: Roboty budowlane polegające na odnowieniu wybranych pomieszczeń biurowych
w budynku Urzędu Skarbowego
w Gryficach
przy Ul. Niepodległości 54a.
Zapytanie ofertowe na:
na roboty budowlane polegające na odnowieniu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w Gryficach przy Ul. Niepodległości 54a.
III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe warunki zamówienia zawarte są w:
- załączniku nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,
- załączniku nr 3 - wzór umowy.
Miejsce i termin składania ofert: VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Zaoferowana cena musi obejmować cały przedmiot zamówienia określony w pkt. III.
3. Ofertę należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2023 r., na adres mailowy: ias.szczecin@mf.gov.pl
Termin składania:2023-08-31
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
2/3
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który spełniać będzie wszystkie
wymogi określone przez Zamawiającego oraz którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena - wskaźnik ,,C" - waga kryterium 100%
Cena oferty - 100 %.
3. Każda z ofert powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia, oferta która nie będzie obejmować pełnego zakresu przedmiotu zamówienia będzie podlegała odrzuceniu.
4. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zo-stanie przeprowadzona wg następującej zasady:
cena -wskaźnik "C" - waga kryterium 100%
cena oferowana najniższa
C = ----------------------------------------- x 100%
cena oferty badanej
VII. INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3/3
VIII. UMOWA
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, zawrze z Zamawiającym umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie który zostanie wskazany przez Zamawiającego.
Kontakt:1. Osoba upoważniona do kontaktu:
Barbara Biernacka - tel. 91 480 37 69, e-mail: barbara.biernacka@mf.gov.pl
Agnieszka Iwańczyk - tel. 91 480 36 29, e-mail: agnieszka.iwanczykl@mf.gov.pl
Numer dokumentu:3201-ILN.261.26.2023.4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: