Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15302616 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane w zakresie modernizacji linii
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział. Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 47 01, 22 512 17 45
E-mail:
Opis:Roboty budowlane w zakresie modernizacji linii 15kV Mińsk-Poręby odg. Stanisławów oraz stacji transformatorowych SN/nn nr [05-0441], [05-1073] w miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy marcin.stefaniak@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A._
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział. Warszawa, 04-470
Warszawa ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 09-05-2018 do
godziny 9:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Roboty budowlane w zakresie modernizacji linii 15kV Mińsk-Poręby odg. Stanisławów oraz stacji transformatorowych SN/nn nr [05-0441], [05-1073] w miejscowości Stanisławów, gm. Stanisławów
Numer Postępowania: 468/18/GZ .
Nie otwierać przed dniem 09-05-2018 roku przed godz.11:04
Termin składania:2018-05-09
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.08.2018
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% wartości umowy brutto._
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
_1. Cena brutto - o wadze 100%_
Termin związania ofertą: 45 dni._
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Jarosław Szostak
b) telefon: 22 367 47 01
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Marcin Stefaniak
b) telefon: 22 512 17 45
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 8.00 -14 .00_
Numer dokumentu:468/18/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: