Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Adres: ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/828375
Opis:PO/10/2023 ,,Roboty budowlane w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmin Gliwice, Pyskowice i Sośnicowice"
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/828375
Składania : 16-10-2023 09:00:00
Otwarcia : 16-10-2023 10:00:00
Termin składania:2023-10-16
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w zakresie remontów metodą renowacji bezwykopowej urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice.
2. Zakres robót obejmuje wykonanie remontów metodą bezwykopową sieci, studni i przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z charakterystyką robót będącą ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 do niniejszych MP oraz warunkami realizacji zamówienia zawartymi we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do MP.
3. Dane techniczne dotyczące sieci, studni i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych eksploatowanych przez PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach:
a) sieci kanalizacyjne o przekroju kołowym mają średnice: od 150 mm do 1500 mm oraz przewody o przekroju jajowym max wymiar 900/1350 mm; przyłącza 150- 300 mm,
b) materiał (sieci, studni, przyłączy): beton, kamionka, żeliwo, stal, PE, PP, żelbet, PCV, GRP, cegła,
c) sieci kanalizacyjne mogą okazjonalnie przebiegać na dużych głębokościach , jak również być posadowione w drogach publicznych, ulicach, chodnikach, zieleńcach, drogach gruntowych, poboczach dróg, posesjach prywatnych, pod ciekami wodnymi (syfony), nasypami, wiaduktami, mostami, w podwieszeniu oraz znajdować się na terenach wymagających nadzoru ze strony konserwatora zabytków.
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z zapisami umownymi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza cenowego, według którego rozliczane będą wykonywane w ramach niniejszego zamówienia roboty budowlane. Wartość złożonego formularza cenowego służyć będzie jedynie do oceny złożonej oferty.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót objętych Zleceniem, Wykonawca stwierdzi, że są to roboty nieujęte w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do MP, to będą one rozliczane powykonawczo w oparciu o stawki nie wyższe niż minimalne dla województwa śląskiego, określone w aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysów zeszytach Sekocenbud. Zamawiający zastrzega, że wszystkie szacowane ilości podane w formularzu cenowym, służące do określenia wartości oferty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Nie należy ich brać pod uwagę jako rzeczywistych i prawidłowych ilości robót do wykonania w ramach umowy oraz nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek dodatkowych roszczeń Wykonawcy.
7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty: 60 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych objętych danym zleceniem.
Szczegółowy opis warunków zamówienia został wskazany w Materiałach Przetargowych.
W związku z powyższym przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do komunikacji z Zamawiającym.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 828375, PO/10/2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: