Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu
Organizator:Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 914 809 400, faks 914 809 575
E-mail:
Opis:Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
1. Przedmiotem zamówienia są Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w poniższym zakresie: a. Przebudowa istniejącej drogi pożarowej prowadzącej od bramy wjazdowej z ul. Rugiańskiej do budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2, wraz ze zmianą jej przebiegu. W ramach robót przewidziano też wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, wykonanie wiążącej się z nowym przebiegiem drogi zmiany geometrii istniejącej skarpy wraz z jej umocnieniem, wykonanie infrastruktury podziemnej (częściowo nowej, częściowo przebudowa istniejącej) i drenażu, realizację nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego przy istniejącym budynku dydaktycznym nr 2, wykonanie murków oporowych, wykonanie nowych balustrad oraz częściowe odtworzenie i renowacja pozostałych starych balustrad przy budynku, wykonanie oznakowania pionowego przy drodze, a także humusowanie i obsianie skarpy i terenów przyległych do wykonywanych robót trawą. Całość robót opisanych w niniejszym podpunkcie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym zamiennym pt. ,,Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie - zmiany do projektu (Decyzja nr 1649/16 z dn. 01.12.2016r.)", sporządzonym w maju 2018 r. przez mgr inż. arch. Annę Drezner ,,AD Architekt Pracownia Projektowa", obejmującym w całości zakres związany z przebudową drogi pożarowej, oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W wyżej opisanym Projekcie budowlanym zawarte są wycinki drzew i nasadzenia zastępcze drzew, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia należy jedynie wykopać w trakcie robót ziemnych korzenie tych, wyciętych już, drzew i poddać je utylizacji. Uwaga - w Projekcie Budowlanym podbudowa zasadnicza pod drogę pożarową jest zaprojektowana jako kruszywo łamane 0/31,5 o grubości 20 cm. Zamawiający wystąpił do Projektanta z wnioskiem o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, polegającego na wbudowaniu 15 cm destruktu betonowego oraz 5 cm kruszywa łamanego. Kalkulując cenę ofertową należy wybrać tańszą alternatywę z wyżej wymienionych. b. Rozprowadzenie podziemnej kanalizacji kablowej - po wykonaniu robót ziemnych, a przed ułożeniem podbudów i nawierzchni, należy zgodnie z rysunkiem nr 03 ,,Dokumentacji rysunkowej uzupełniającej" z lipca 2019 r. ułożyć w gruncie rury osłonowe typu 'arot', wewnętrznie gładkie, zewnętrznie karbowane, o średnicy 110 mm, z pilotem, zaślepione na końcach, wyprowadzić je w oznaczonych na rysunku punktach na 10 cm ponad poziom terenu, bez wykonywania jakichkolwiek studzienek. c. Przebudowa istniejących schodów terenowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2. Przebudowa obejmuje rozbiórkę starych schodów z balustradami, murkami oporowymi oraz fragmentami sąsiadujących murków utrzymujących skarpę, a następnie odtworzenie murków oporowych, schodów i balustrad stalowych na wzór istniejących, wykonanie palisady łukowej przy schodach oraz nowych murków oporowych (jeden podtrzymujący skarpę obok schodów oraz dwa niskie murki tworzące 'donicę', do ułożenia na wierzchu dawnego muru oporowego wzdłuż chodnika do budynku), odtworzenie skarp przy wykonanych murkach oporowych i ich humusowanie (bez obsiania trawą), zasypanie czarnoziemem wnętrza 'donicy' utworzonej z dwóch rzędów niskich murków oporowych. Cały zakres robót związanych z przebudową schodów jest graficznie przedstawiony na rysunkach nr 01 i 02 ,,Dokumentacji rysunkowej uzupełniającej" z lipca 2019r., a specyfikacja materiałów do zastosowania znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Obecnie w rejonie schodów znajdują się stare chodniki i skarpy. W trakcie niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający podpisał Umowę na wykonanie robót polegających na przebudowie tych chodników i skarpy. Pod następującym linkiem można znaleźć do wglądu dokumentację dotyczącą tego zakresu robót jak również informację o wybranym Wykonawcy: http://systembzp.am.szczecin.pl/index.php?nr=1394 Termin umowny na wykonanie tego zakresu robót: do 20.09.2019 r. W związku powyższym roboty związane z przebudową schodów należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą chodników i skarpy albo po zakończeniu przez niego robót. Po zakończeniu robót związanych z przebudową schodów i murów oporowych, w przypadku uszkodzenia lub konieczności czasowego demontażu sąsiadujących chodników, obrzeży, krawężników, skarp itp., należy je odtworzyć. W związku z planowanym na koniec września uroczystym otwarciem budynku dydaktycznego nr 2, roboty związane z przebudową istniejących schodów i murów oporowych należy zakończyć w terminie do 25.09.2019 r. lub rozpocząć od 05.10.2019 r. d. Nadzór nad prowadzonymi robotami, w tym kontrola rzędnych i sytuacji terenowej, dokonywana w trakcie poszczególnych etapów robót przez uprawnionego geodetę. e. Powykonawcza aktualizacja przez uprawnionego geodetę mapy zasadniczej znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową, w rejonie objętym zakresem przedmiotu zamówienia. f. Sporządzenie i dostarczenie w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę (osobne rysunki dla poszczególnych zakresów opisanych powyżej w punktach a, b, c), atesty, certyfikaty i deklaracje na wszelkie zastosowane wyroby i materiały, opieczętowane przez Kierownika budowy opis i rysunki z Projektu budowlanego (z ewentualnymi nieistotnymi zmianami oznaczonymi na czerwono i zatwierdzonymi przez projektanta). Ponadto dla wykonanej przebudowy drogi (roboty objęte Projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę) należy dostarczyć oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z Projektem budowlanym, Oświadczenie o kompletności dokumentów na wbudowane materiały, Oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz Protokoły z prób szczelności wykonanych instalacji sanitarnych. W trakcie robót należy dokonywać niezbędnych sprawdzeń otaczających rzędnych i odległości do innych obiektów i ewentualnie dostosowywać sytuację do napotkanych okoliczności. Wszelkie istotne rozbieżności pomiędzy sytuacją projektowaną a zastaną należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym. Nadzór geodezyjny nad prowadzonymi robotami znajduje się po stronie Wykonawcy. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i frontów robót. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie opisanym i przedstawionym graficznie w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz przedstawionym graficznie w Uzupełniającej dokumentacji rysunkowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót budowlanych jest opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 8.1 i 8.2 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany w Przedmiarach Robót, stanowiących załączniki nr 11.1 i 11.2 do SIWZ. Wymienione załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), malejąco: zał. nr 8.1 i 8.2 (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót), zał. nr 9 i 10 (Projekt budowlany oraz Dokumentacja rysunkowa uzupełniająca), zał. nr 11.1 i 11.2 (Przedmiary robót). Ponadto załącznikiem do SIWZ jest Opinia geotechniczna (Zał. nr 12 do SIWZ) wykonana na potrzeby projektu budowlanego drogi, prezentująca układ istniejących warstw gruntu w rejonie skarpy i projektowanej drogi pożarowej. Roboty, pozycje i zakresy objęte zamówieniem zostały szczegółowo wykazane w Przedmiarach robót (Zał. nr 11.1 i 11.2 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 14.08.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Układanie nawierzchni (np. układanie kostki brukowej na drogach i chodnikach)
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 12:30
Termin składania:2019-08-26
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
Wadium:10 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu robót drogowych (co najmniej wykonanie robót nawierzchniowych i/lub podbudów), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), o kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), o kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót drogowych (co najmniej wykonanie robót nawierzchniowych i/lub podbudów), wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), o kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), o kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
gwarancja 20,00
kara umowna 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:45233140-2,45233220-7,45233253-7,45233200-1,45111291-4,45233251-3,45111300-1,45236000-0,45111200-0,45111000-8,45232400-6
Numer dokumentu:583935-N-2019, AR/262- 14/19
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-08-08 r
Załączniki:
2019-08-22 13:49
Sprostowanie

Ogłoszenie nr 540175762-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583935-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 12:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 23.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.00.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi 26.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 13.00.