Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Roboty modernizacyjne w budynku ZDR
Organizator:PGE Dystrybucja S.Ą. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 15 28, 22 367 15 27
E-mail:
Opis:Roboty
modernizacyjne w budynku ZDR
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy pawel.matuszewski@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.Ą. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul.
Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 19.09.2019 do godziny 8:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Roboty modernizacyjne w budynku ZDR
Numer Postępowania: 1168/19/GZ
Nie otwierać przed dniem 19.09.2019 roku przed godz. 9.00
Termin składania:2019-09-19
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 2019.10.31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%) 1. Cena brutto - o wadze 100%
Termin związania ofertą: 45 dni
Kontakt:imię i nazwisko: Jacek Żmijewski b) telefon: 22 367 15 28 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00. 2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych: a) imię i nazwisko: Paweł Matuszewski a. telefon: 22 367 15 27 a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00
Numer dokumentu:1168/19/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: