Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-06
Przedmiot ogłoszenia:ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU
Organizator:Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Pegimek" Sp. z o.o. w Świdniku
Adres: ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37
Opis:ROBOTY NAPRAWCZE W BUDYNKU PRZY UL.
KRĘPIECKIEJ 18 W ŚWIDNIKU
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejących warstw posadzek w pomieszczeniach:
umywalni - pom. 0.6,
szatni przepustowej - pom. 0.8,
szatni brudnej - pom. 0.7,
szatni czystej pom. 0.5,
w.c. pom. - 0.4,
w budynku administracyjno-garażowym przy ul. Krępieckiej 18 w Świdniku oraz wykonanie nowych
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania robót i ekspertyzą techniczną
oraz przedmiarem robót. W ramach prac należy wykonać również inne niezbędne prace wymagane do
realizacji zadania takie jak: rozbiórki i odtworzenie ścianek działowych, demontaż i ponowny montaż
zdemontowanej armatury i istniejącego wyposażenia pomieszczeń, a także odtworzenie glazury,
terakoty, tynków oraz powłok malarskich i inne ujęte w przedmiarze robót.
Zamówienie obejmuje:
- demontaż armatury i wyposażenia pomieszczeń oraz zabezpieczenie ich do czasu ponownego
montażu;
- rozbiórka glazury i terakoty, ścianek działowych, ościeżnic drzwiowych, wszystkich warstw posadzek,
wywóz i utylizacja gruzu;
- wykonanie nowych posadzek zgodnie z projektem budowlanym i ekspertyzą techniczną;
- odtworzenie ścianek działowych;
- ułożenie terakoty i glazury na ścianach, wykonanie tynków i odtworzenie powłok malarskich;
- ponowny montaż wyposażenia pomieszczeń.
Specyfikacja:? Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie
internetowej: www.pegimek.swidnik.pl .
Miejsce i termin składania ofert: VII. Oferty należy składać do dnia 21.08.2019. do godz. 10 00 w sekretariacie Zamawiającego
(pok. nr 14), ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik.
Termin składania:2019-08-21
Wadium:1000,00 zł.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. SIWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
-
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
specjalnych uprawnień ani kompetencji;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania powyższego
warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
tj. wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1
zamówienie polegające na budowie/przebudowie/remoncie budynków o wartości min.
100 000,00 zł brutto;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 4 SIWZ. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
4.1.
oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. SIWZ i spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.1. SIWZ (wg zał. nr 2 do SIWZ);
Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w § 15 ust. 1. Regulaminu udzielania zamówień w PK Pegimek sp. z .o.o. tj.:
4.2.
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane (wg zał. nr 8 do SIWZ) oraz dowody określające, czy te dostawy zostały
wykonane należycie (dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy);
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
? cena ofertowa - 100 %
Numer dokumentu:Nr 17/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: