Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18177383 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Roboty polegające na usunięciu wad i usterek ujawnionych podczas kontroli
Organizator:Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Adres: ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 77 4461161, fax: 77 4435739, 77 44 61 170, 77 44 61 165
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy są roboty polegające na usunięciu wad
i usterek ujawnionych podczas kontroli, pozwalające na dostosowanie do norm PN-EN
1176:2017, PN-EN 1177:2017, placów zabaw i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
stanowiących własność Gminy Opole.
2. Szczegółowy zakres prac do wykonania na placach zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
określony został w załączniku nr 1.
3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, w oparciu
o posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności normami PN-EN 1176:2017 i PN-EN 1177:2017 a także przepisami w zakresie
B.H.P., p-poż, ochrony środowiska, ogólnie przyjętymi standardami, etyką zawodową
oraz postanowieniami niniejszej umowy,
b) zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiającego należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP,
c) ubezpieczenia zakresu robót objętych umową (OC kontrakt) na czas realizacji umowy
w wysokości minimum 50 000 zł,
d) zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu.
O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający odbiera roboty, o których
mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty powiadomienia,
e) do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów,
f) w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót naprawić je i doprowadzić do stanu
poprzedniego bez żądania dodatkowego wynagrodzenia,
g) okazania na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu bezpieczeństwa,
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w
stosunku do wskazanych materiałów.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wstrzyma prowadzonych robot budowlanych w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów BHP, p-poż czy też
wystąpienia innych zagrożeń zdrowia i życia ludzi.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę można przesłać w wersji elektronicznej jako scan podpisanej oferty na adres:
beata.klopowska@mzlk.opole.pl można również przesłać pisemną ofertę za pośrednictwem
za poczty, kuriera lub też dostarczyć ofertę osobiście na adres:
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19, VIII p.
pok. nr 835 - Sekretariat do dnia 24.10.2019r. do godziny 12:00.
Zaleca się, by ofertę opatrzyć opisem odpowiednio w tytule e-maila (forma elektroniczna) lub na
kopercie (forma pisemna):
,,Usunięcie wad i usterek na placach zabaw i terenach rekreacyjno-wypoczynkowych
stanowiących własność Gminy Opole."
Termin składania:2019-10-24
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
2
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Cena ofertowa brutto podana w ofercie jest wynagrodzenim ryczałtowym.
Wykonawca zobowiązny jest do przedtawienia szczególowej wyceny w oparciu o zakres prac do
wykonania określony w pkt II.2 zapytania ofertowego (należy wycenić prace dla każdej pozycji
wykazu wg załaczonego wzoru- załacznika nr 1 do zapytania).
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana przez Wykonawcę (podpis czytelny lub nieczytelny z imienną pieczęcią).
2. Oferty złożone po terminie (wskazanej powyżej dacie i godzinie) nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przyjmie za termin złożenia oferty termin otrzymania oferty w jednej z wyżej
wymienionych form.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa -
100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji oraz ograniczenia zakresu prac
w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018, poz. 2191 z późn. zm.) wyłącza stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych co oznacza, że Zamawiający nie ma obowiązku
przyjmowania od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania.
Uwagi:publikacja na stronie internetowej
Dotyczy zamówienia do 30 000 euro, realizowanego poza ustawą Prawo zamówień publicznych,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.
VII. Klauzula Informacyjna RODO (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w tym
prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, także, jako wspólnik spółki cywilnej)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska (zwanym dalej MZLK);
? do kontaktu z inspektorem ochrony danych w MZLK służy następujący adres email:
iod@mzlk.opole.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
3
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2
;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
-
Kontakt:2. Wszelkich informacji związanych z przygotowaniem oferty udzielą:
W sprawach merytorycznych Małgorzata Dudek - tel. 77 44 61 170 w godz. 7:30-14:30, e-mail:
malgorzata.dudek@um.opole.pl
W sprawach proceduralnych Beata Kłopotowska - tel. 77 44 61 165 w godz. 6:40-14:40, e-mail:
beata.klopotowska@um.opole.pl
Numer dokumentu:MZLK.2420.76.2019.BK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: