Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Spółka z o.o.
Adres: ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.17 86-60-400, tel. 178 660 405
Opis:ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54.
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelska.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 9 maja 2018 roku do godziny 12.00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. pokój nr 24 (sekretariat). Oferenci związani będą oferta przez 60 dni od terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018r roku w siedzibie MPK-Rzeszów pokoju nr 7 (sala konferencyjna) o godzinie 12.30.
Termin składania:2018-05-09
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium:30 000 zł
Wymagania:Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie opisanej w SIWZ należy wnieść przed terminem otwarcia ofert.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn."
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Mariusz BINDUGA - Dyr. Techniczny, tel. 178 660 405
Źródło: Internet i własne
Załączniki: