Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa budynku wielorodzinnego o schody zewnętrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy
Organizator:Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Drygały w Drygałach
Adres: ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. piski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 4240 572; kom. 501439073
E-mail:
Opis:III. PRZEDMIOT, MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nazwa przedmiotu zamówienia: ,,Rozbudowa budynku wielorodzinnego o
schody zewnętrzne i przebudowa otworu okiennego na drzwiowy, w celu
wydzjelenia części służbowej " działka nr 103/1, obręb Myszki, gmina Biała Piska,
powiat Pisz,
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do zaproszenia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonanie przedmiotu
zamówienia nastąpi zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
A. budowa schodów zewnętrznych obłożonych terakotą,
B. powiększenie otworu okiennego oraz montaż drzwi zewnętrznych o współczynniku
przenikania U<0,70 W/m2*K
C. montaż nad drzwiami zadaszenia o konstrukcji stalowej i przekryciu z poliwęglanu,,
D. wykonanie opaski z kostki brukowej wokół schodów zewnętrznych,
Zamawiający informuje, iż roboty objęte pkt. A, B, C objęte są podatkiem vat w wysokości
8%, robota objęta pkt. D podlega opodatkowaniu podatkiem vat w wysokości 23%.
4. Opis przedmiotu zamówienia określony jest:
a) Projektem budowlanym, 2 Przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót,
b) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr WZB.6740.334.2017 z dnia 16.11.2017 r.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy,
obowiązującymi przepisami oraz normami.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
a) W wersji papierowej: sekretariat Nadleśnictwa Drygały, Drygały ul. Grunwaldzka
22, 12-230 Biała Piska,
b) W wersji elektronicznej: na adres poczta e-mail:
andrzej.zebrowski@bialystok.lasy.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa: 12.07.2019 r. do godz. 8:00.
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2019 r. o godz. 8:15.
Termin składania:2019-07-12
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia - do 45 dni od udzjelenia zamówienia lub wskazanej
przez Zamawiającego daty.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki (łącznie):
1) . akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za
akceptację treści zapytania.
2) . posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) . dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) . znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
5). oraz nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania.
8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
,,spełnia -- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
złożonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego
z wymienionych powyżej warunków skutkować będzie, nie możnością wyboru oferty tego
Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone przez Zamawiającego dotyczące:
1) . posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie,
2) . sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie,
3) . zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający stawia warunek
dysponowania na potrzeby realizacji zamówienia, osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego oświadczenia
dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykluczeni z niniejszego postępowania będą wykonawcy:
1). którzy w ostatnich 3 latach nie wykonali bądź nienależycie wykonali na rzecz
Nadleśnictwa Drygały umowę o roboty budowlane, usługi bądź dostawy.
11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w ofercie.
V. INFORMACJA O WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium .
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca bezwarunkowo zaoferuje wykonanie zamówienia zgodnie z pkt III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2. Ofertę należy sporządzić pisemnie (wykonawca może wykorzystać formularz
ofertowy załączony do zapytania ofertowego ). Jeżeli wykonawca sporządza ofertę
samodzielnie zostanie ona przyjęta do postępowania pod warunkiem, że będzie identyczna,
co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Wszystkie kwoty w formularzu
ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna być
napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z
należytym wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, pracy sprzętu i środków
transportu oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i
podatek.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych, przy założeniu że Oferenci
solidarnie odpowiadają za jakość i terminowość realizacji całego zamówienia.
8. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę będzie ceną brutto za całość
wykonanej usługi. Wykonawca przedstawi również w ofercie ceny jednostkowe
9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie/cenę za faktycznie wykonaną
usługę/dostawę/roboty budowlane.
10. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków
przekraczających podaną przez Wykonawcę cenę/wynagrodzenie. Zaproponowana
cena/wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. W przypadku złożenia oferty przez
osobę fizyczną zastrzega się, że cena/wynagrodzenie oferowana przez Wykonawcę musi
uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z
tym Wykonawcą i wypłacenia mu ceny/wynagrodzenia (np. składki na ubezpieczenie
społeczne).
11. Jeżeli gdziekolwiek w ofercie lub składanych łącznie z nią dokumentach jest
wymagany podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, podpis ten musi
umożliwić identyfikację tożsamości osoby go składającej tj. powinien być złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
12. Warunkiem uiszczenia zapłaty za usługę/dostawę/roboty budowlane przez
Zamawiającego jest przedłożona, poprawnie wystawiona faktura VAT/rachunek, po
uprzednim dokonaniu odbioru zamówienia przez Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza poprawienie w ofercie oczywistych błędów
rachunkowych i pisarskich.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych
dokumentów i wyjaśnień w przypadku braku możliwości weryfikacji złożonej oferty. O
zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Oferenta niezwłocznie kontaktując
się mailowo z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W
zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi
nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub przesłanie dokumentów wyjaśniających.
Niedotrzymanie przez Oferenta wskazanego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty
przez Zamawiającego.
15. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym
zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami
prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
16. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytuły odrzucenia
oferty lub wykluczenia Wykonawcy, nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
17. W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów
decydującym wyznacznikiem wyboru Wykonawcy będzie złożenie przez tych Wykonawców
ofert dodatkowych lub rozmowa z wybranymi Wykonawcami oraz rezultat przeprowadzonych
negocjacji.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia braków w złożonej przez
Wykonawcę dokumentacji.
19. Zamawiający może zażądać poświadczenia autentyczności podpisu osoby
uwidocznionej w treści pełnomocnictwa jako mocodawca. Poświadczenie autentyczności
podpisu może być dokonane przez notariusza - podpis notarialnie poświadczony lub innej
dopuszczanej przez prawo, urzędowej formie.
20. Dokumenty mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty.
21. Zamawiający informuje, że jedynym dokumentem wymaganym w
postępowaniu jest kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczony przedmiar, który
będzie jawny i może podlegać udostępnieniu osobom trzecim od chwili ich otwarcia.
VII. UWAGI OGÓLNE
1. Wykonawca powinien sprawdzić stan faktyczny przewidywanej lokalizacji
obiektu, będącego przedmiotem zamówienia w formie wizji lokalnej przed złożeniem oferty .
2. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z którą
realizowane będzie zamówienie.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z dołu.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest odebranie przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.
3. Ofertę do niniejszego zapytania należy dostarczyć osobiście, drogą pocztową,
przesyłką kurierską. Dodatkowych informacji udziela osoba wskazana do kontaktu: Andrzej
Żebrowski.
4. Do oferty winny być dołączone załączniki w postaci kosztorysów ofertowych,
5. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert
lub nie zawierające wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane.
6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega, iż może bez podania przyczyn odwołać postępowanie
o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wybrać żadnej z przedstawionych mu ofert.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa brutto -100%.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę i
którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu
ofertowym.
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający równocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o:
1) . wyborze najkorzystniejszej Oferty , podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę)
oraz siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty,
a także punktację przyznaną Ofertom,
2) . Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od wykonania
zamówienia, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, o ile odbędzie się to w terminie
związania ofertą.
3. O fakcie wyboru oferty oraz udzieleniu zamówienia Zamawiający powiadomi
wybranego w postępowaniu Wykonawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Andrzej Żebrowski, tel. 87 4240 572; kom. 501439073, e-mail:
andrzej.zebrowski@bialystok.lasy.gov.pl
Numer dokumentu:SA.270. 28 .2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: