Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Organizator:Urząd Miasta Lubań
Adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 6464434
Opis:Burmistrz Miasta Lubań zaprasza
Do złożenia oferty na: Rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Lubaniu.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Lubaniu.
W skład oświetlenia zewnętrznego wchodzi:
- kabel zasilający latarnie oświetleniowe: YAKXS 4x25 mm2 - 250m,
- bednarka Fe-Zn 25x4 - 250m,
- rura ochronna DN 75 - 250m,
- oprawa oświetleniowa LED 33W, 3500K, 5500lm, IP65- 6szt.,
- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 5m - 6 szt.,
- fundament prefabrykowany - 6 szt.,
- tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem nadprądowym S 301 B6A - 6 szt.,
- przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 40m,
- uziom pionowy 5m - 4 szt,
- zabezpieczenie nadprądowe 3 x S301 10A C
Szczegółowe warunki techniczne wykonania Przedmiotu umowy, zostały zawarte w Dokumentacji technicznej, na
którą składają się:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
d) Przedmiar robót
Szczegóły dotyczące rozliczenia robót zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do zaproszenia
ofertowego.
Po zakończeniu zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz
dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
2. Termin zakończenia zadania : 30 września 2020r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań pok. Nr 9przy ul.
7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 2 lipca 2020r. do godziny 12:00.
Kopertę z ofertą należy opisać: ,,Oferta na rozbudowę oświetlenia ulicznego ul. Polnej w Lubaniu. Nie otwierać
przed 2 lipca 2020r. przed godz. 12:15.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59- 800 Lubań w sali narad pok. Nr 11.
Termin składania:2020-07-02
Wymagania:Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
I. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Cena - waga 80%
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wg wzoru:
Sposób obliczenia XC:
XC = cena (brutto) najniższa
cena (brutto) badanej oferty x 80 pkt x 100%
2. Gwarancja - waga 20%
Długość gwarancji Liczba zdobytych punktów
36 m-cy 0 pkt
48 m-cy 10 pkt
60 m-cy 20 pkt
W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi wynikami, Zamawiający w celu oceny oferty
będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do niższego wyniku.
3. Udzielenie gwarancji niższej niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty, a podanie gwarancji dłuższej niż
60 miesięcy spowoduje przyjęcie do oceny oferty okresu 60 miesięcy.
4. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej Oferty, za każde kryterium. Ocenę końcową Oferty stanowi
suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
6. Warunkiem udziału w prowadzonym naborze ofert jest:
a) Dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768) a w
szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych - kierownik budowy,
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik budowy,
2. Kserokopie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia mogą Państwo uzyskać w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 6 pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 75 64 64 434,
Zamawiający poinformuje na piśmie, w formie telefonicznej lub pocztą elektroniczną oferenta, którego oferta zostanie
wybrana oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie
bez podawania przyczyny.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Łukasz Preisnar tel. 75 6464434,
Numer dokumentu:ZP.271.17.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: