Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Organizator:Gmina Rybno
Adres: ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. 23-6966055, tel. 502 056 973
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy Ul. Lubawskiej w Rybnie
2. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach niniejszego zapytania ofertowego przewidziano dostawę wraz z montażem i podłączeniem 3 szt. kompletnych lamp oświetleniowych na Ul. Lubawskiej w Rybnie. Projektowane oświetlenie będzie zasilane z istniejącego obwodu oświetleniowego poprzez wprowadzenie projektowanego kabla na istniejący słup zlokalizowany na dz. nr 81 obręb 0015 Rybno. Zadanie zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rybno w 2023r. Zamawiający ma wyznaczoną maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Kwota przestawiona przez oferenta nie może przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej przez Zamawiającego. W razie przekroczenia kwoty oferta będzie musiała zostać odrzucona.
Lp, Zamawiający Maksymalna kwota brutto jaka może być przeznaczona na wykonanie rozbudowy. Obręb Specyfikacja Uwagi
1. Gmina Rybna 17,465,00 Rybno Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Ul. Lubawskiej w Rybnie zgodnie z projektem technicznym (Załącznik nr 2). Specyfikacja: - Projekt obejmuje posadowienie trzech słupów stalowych o wysokości 6m. Oprawy zawiesić bezpośrednio na słupie. - Słupy powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. - W celu montażu słupów oświetleniowych przewidziano fundament betonowy. -W celu oświetlenia drogi przewidziano montaż punktów świetlnych
zrealizowanych za pomocą opraw LED o niżej przedstawionych parametrach:
o moc całkowita oprawy max 55 W,
o strumień świetlny oprawy 7775 Im,
o temperatura barwy światła 3000 K
- Budowę oświetlenia projektuje się kablem typu YKXS 3x1 Omm2 w układzie TN-C (w gruncie znajduje się kabel o dł. ok 100 m, do którego należy podłączyć lampy),
- Oświetlenie będzie zasilane z istniejącego obwodu oświetleniowego poprzez wprowadzenie projektowanego kabla na istniejący słup,
- Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności (odtworzyć naruszone konstrukcje chodników i dróg),
-Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem technicznym,
- Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze,
- Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych wyrobów. Zamawiający pod pojęciem ,,produkt równoważny" rozumie się produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktów wskazanych powyżej.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 3 dni przed planowaną dostawą i montażem lamp. W dniu dostawy należy dostarczyć karty gwarancyjne i inne wymagane dokumenty. Odbiór prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Koszt dostawy i montażu należy wliczyć w cenę zamówienia.
3) Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa (jeżeli dotyczy).
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Rybno, Ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno do 04.12.2023r. do godz. 12:00.
Oferty można składać:
1) na piśmie w Urzędzie Gminy Rybno, Ul. Lubawska 15, pok. 13 -SEKRETARIAT (z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy Ul. Lubawskiej w Rybnie ".
2) lub e-mail: zamowienia@gminarybno.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z uwagi na podpis).
Termin składania:2023-12-04
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27.12.2023r.
Rozpoczęcie prac po uzyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
(zakładany termin po 15.12.2023r.)
Wymagania:1. Tryb zamówienia
Gmina Rybno składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Rybno zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 i 2 z uwagi na próg określony w art.2 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto.
Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia.
Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami zawierającymi opis techniczny wraz z parametrami oferowanego wyposażenia.
5. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące oferty.
4) Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
6. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Opis techniczny wraz z parametrami oferowanych urządzeń i załącznik graficzny obrazujący wygląd lamp.
7. Podstawa odrzucenia oferty Wykonawcy
Zamawiający odrzuci ofertę złożona przez Oferenta, który':
a) uchylił się od podpisania umowy z Gminą Rybno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę dla Gminy
Rybno,
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejsze zamówienie dla Gminy Rybno,
d) który' z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy dla Gminy Rybno,
e) gdy Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
9. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
a) udzjelenia minimum 3 letniej gwarancji, licząc od daty odbioru ww. urządzeń przez Zamawiającego,
b) zapewnienia serwisu w okresie gwarancji w miejscu montażu urządzeń.
c) wskazania w formularzu ofertowym podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie usług serwisowych i naprawczych,
d) poniesienia w okresie gwarancyjnym wszelkich kosztów naprawy, w szczególności związanych z dojazdem serwisanta, jak również kosztów materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu,
2) dostarczenia wraz ze sprzętem gwarancji.
3) Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.
10. Kryteria oceny ofert:
Do oceny będzie brana cena brutto oraz okres gwarancji.
Okres gwarancji w danej grupie musi być jednolity dla wszystkich urządzeń.
1) Oferty zostaną ocenione na podstawie:
a) najniższa cena brutto (80%) Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) udzielony okres gwarancji (20%) (min. okres gwarancji 36 m-cy)
2) Do oceny będzie brana cena brutto i okres gwarancji.
Okres gwarancji w danej grupie musi być jednolity dla wszystkich urządzeń.
3) Sposób przyznawania punktacji:
a) cena
P= (najniższa gwarantowana cena/ cena oferty badanej)x80
b) okres gwarancji
P= (długość gwarancji badanej oferty/najdłuższa gwarancja)x20
4) Legenda
P-punktowa wartość oferty
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = Ipkt. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
11. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl. a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.
13. Pozostałe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
2) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
3) unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienie postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą
Justyna Labicka - Młodszy Referent UG tel. 502 056 973
Numer dokumentu:PGN.7021.90.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: