Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-22
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Organizator:Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o
Adres: Olszyna 10, 43-430 Skoczów
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:334799470
E-mail:
Opis:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Wiślica zlewnie przepompowni P8 III i P10 III
1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją Skoczów, we wsi Wiślica. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w następującym zakresie:
1) Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC kielichowych ze ścianką jednowarstwową litą klasy S, SN8, SDR 34 Dz 200 mm o długości 5 730,40 m.
2) Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC kielichowych ze ścianką jednowarstwową litą klasy S, SN8, SDR 34 Dz 160 mm o długości 1963,20 m.
3) Kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC PN10 Dz 160 mm o długości 29,5 m.
4) Kanalizacja grawitacyjna z rur PE RC PN10 Dz 200 mm o długości 55,0 m.
5) Kanalizacja tłoczna z rur PE HD SDR 17, PN 10 Dz 90 mm o długości 220,40 m.
6) Kanalizacja tłoczna z rur PE HD SDR 17, PN 10 Dz 110 mm o długości 885,70 m.
7) Przepompownia ścieków P10 III pompy Q=4,5l/s Hp=18,5 m moc 5,5kW, zbiornik z polimerobetonu D1,5m H=3,01m, wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET.
8) Przepompownia ścieków P8 III pompy Q= 6,0l/s Hp=40,6 m moc 11,0kW, zbiornik z polimerobetonu D1,5m H=3,03m, wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz ogrodzeniami i systemem zapewniającym ciągły bezprzewodowy monitoring pracy przepompowni oparty na technologii GPRS, kompatybilnym z istniejącym, posiadanym przez zamawiającego systemem HYDRO-NET.
2. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje następujące doposażenie sieci w elementy nie ujęte w PB:
1) Zabudowanie pierścieni odciążających z tworzywa TAR lub betonowych oraz włazów D400 na wszystkich studniach z tworzywa, niezależnie od lokalizacji studni i obciążeń.
2) Wykonanie ostatniej studni przed przepompownią z dnem obniżonym o 0,5 m - dotyczy studni o nr W0 oraz T1 (zgodnie z numeracją zawartą w PB).
3) Zabudowanie na rurociągach tłocznych w bezpośrednim sąsiedztwie obydwu przepompowni studni betonowych ? 1200 wyposażonych w zasuwę DN 80, przepływomierz elektromagnetyczny DN 80 z przetwornikiem zabudowanym w szafce przy przepompowni.
4) Wykonanie studni rozprężnej ? 1000 o nr SRP 10 jako tworzywowej z filtrem antyodorowym.
5) Zabudowanie w istniejącej studni rozprężnej SRP 8 filtra antyodorowego.
6) Projekt przepompowni P8 i P10 - cz. elektryczna będący częścią składową PB obejmuje kabel zasilający od złącza usytuowanego na słupie sieci energetycznej do panelu sterowniczego przy zbiorniku przepompowni, natomiast przedmiar obejmuje znacznie krótszy odcinek kabla zasilającego - od złącza pomiarowego umieszczonego w granicy ogrodzenia przepompowni do panelu sterowniczego przy przepompowni - 10,0 m. Pozostały odcinek zasilający do połączenia z siecią po stronie TAURON. Do wyceny oferty w części elektrycznej dla obu przepompowni P8 III i P10 III należy przyjąć dane wyjściowe jak w przedmiarze.
Uwaga:
Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania dróg dojazdowych do obu przepompowni. Ponadto zakres zamówienia nie obejmuje części dokumentacji wskazanej w ust. 5 lit. c w zakresie robót w zlewni przepompowni P 10 III. Opisanych powyżej elementów nie należy wyceniać w ofercie. Przedmiary wymienione w ust. 5 lit d nie uwzględniają tych elementów.
3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:
a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy,
b) wykonanie montażu rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z podsypką i obsypką,
c) wykonanie studni kanalizacyjnych,
d) Wykonanie przepompowni ścieków wraz z przyłączami energii elektrycznej oraz ogrodzeniami i systemem monitoringu,
e) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych,
f) odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnych,
g) czyszczenie wykonanych przewodów kanalizacyjnych przed przeglądem kamerą wideo dokonywanym w celu odbioru odcinka sieci - przegląd pozostaje po stronie Zamawiającego. W przypadku konieczności powtórzenia przeglądu wideo, o którym mowa wyżej w lit. g) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (źle wyczyszczony kanał, bądź wada itp.), drugi przegląd i następne Zamawiający wykona odpłatnie po stawkach obowiązujących u Zamawiającego na dzień realizacji robót (aktualny cennik dostępny na stronie www.sko-eko.skoczow.pl w zakładce usługi).
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji nie był krótszy niż 3 lata. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania krótszego okresu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XXII SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ zawierającym następującą dokumentację techniczną i projektową:
a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
b. Projekt budowlano-wykonawczy ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowości Ochaby Małe, Wiślica, Skoczów (część północno-zachodnia, Kiczyce (część zachodnia) - gm. Skoczów - zadanie 3".
c. Projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wiślicy, gm. Skoczów".
d. Przedmiary robót - z zastrzeżeniem, że ze względu na ryczałtowy charakter umowy przedmiary stanowią element pomocniczy do kalkulacji ceny.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale III SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w
załączniku nr 1 do SWZ zawierającym dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz przedmiary.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-07-07 09:00
Termin składania:2022-07-07
Wadium:100.000,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kod CPV:45231300-8, 45232423-3, 45310000-3, 45100000-8, 45110000-1, 45233142-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00219188, T1.252.4.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus