Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23157230 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa sieci wodociągowej
Organizator:Gmina Zaklików
Adres: ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:15 8738476
E-mail:
Opis:I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia i nazwa zadania:
,, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radna Góra "
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zapytania jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej długości około 200 m. ( zgodnie
z przedmiarem) na działkach oznaczonych numerami ewid. 901 i 1317 obręb Zdziechowice Drugie,
miejscowość Zdziechowice Drugie ( Radna Góra ) z uzbrojeniem w postaci hydrantów
przeciwpożarowych ( 2 szt. ), wykonaniem węzła włączeniowego i wpięciem do istniejącej sieci
wodociągowej.
2.2 Zadanie obejmuje następujące elementy:
a) Roboty przygotowawcze w tym m.in.: roboty pomiarowe
b) Roboty ziemne w tym m.in. wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi, podsypki, obsypki, zasypki
c) Budowa odcinka sieci wodociągowej - roboty montażowe:
- rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD fi 160
- łączenie rur polietylenowych PE, PEHD fi 160 metodą zgrzewania czołowego
- nawiertka do rur PE80,
- hydrant pożarowy naziemny fi 80 (2 szt.),
- włączenie do istniejącej sieci,
- próba wodna szczelności sieci wodociągowej,
- dezynfekcja odcinka i badanie wody,
d) roboty odtworzeniowe,
e) inwentaryzacja powykonawcza.
Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku do niniejszego zapytania - załącznik nr 1
Przedmiar robót.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.:
a) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową
b) Zapewnienie geodezyjnej obsługi inwestycji
c) Zapewnienia kierownictwa robót przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
d) Prowadzenie dziennika budowy
e) Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych i własnym staraniem.
f) Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
g) Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych produktów: dokumenty opisujące parametry techniczno - jakościowe,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania, a
komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie produktów do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania należy przekazać wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.
h) Wykonawca zapewni, na żądanie Zamawiającego, potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz
materiały niezbędne do zbadania jakości i dokonania pomiarów dotyczących zakresu wykonanych
robót, a także do sprawdzenia właściwości lub ilości zużytych materiałów.
i) Badania, o których mowa powyżej będą wykonywane przez Wykonawcę na własny koszt.
j) W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się
do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym
odpowiedzialność za należyte ich wykonanie jak również za dokonanie rozliczenia z tymi
podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za
działania własne.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia
15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 09.05.2022 r. godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty w
formie:
a) osobistej lub za pośrednictwem posłańca,
b) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., póz. 1041), adres: Urząd Miejski w Zaklikowie ul.
Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików,
c) elektronicznej na email: zamowienia@zaklikow.pl. w formie skanu podpisanej oferty lub oferty
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Termin składania:2022-05-09
Miejsce i termin realizacji:II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Planowany termin zakończenia zadania: 30 dni od podpisania umowy
Wymagania:Postępowanie dotyczące udzjelenia zamówienia o wartości do 130.000 zł
Rodzaj zamówienia: Usługi
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i
napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem
(tuszem), być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę
oferenta, numer telefonu, numer NEP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej
przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
b) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej
zapisanej stronie poświadczonego dokumentu
3.4 Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy
oraz tematem zapytania, tj. ,, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radna Góra
3.5 Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak
złożenie oferty, tj. w formie elektronicznej na adres zamowienia@zaklikow.pl lub pisemnej na adres
Zamawiającego z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów oceny:
1.1 Cena ofertowa - znaczenie 100 %,
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C min
Wartość punktowa ofert Kc = ---------------- x 1 OO pkt
Cof
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie (niepodlegających
odrzuceniu),
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty, która nie będzie przygotowana zgodnie z
wymaganiami zapytania, która nie będzie zawierać wymaganych załączników lub załączniki będą
niekompletne bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W
takim przypadku Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie lub zwrot kosztów
związanych z przygotowaniem oferty.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Zamawiającego www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce zamówienia poniżej 130 000
złotych lub przesłane bezpośrednio Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Kontakt:2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Łukasz Pęzioł- Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30 numer telefonu 15 8738476, adres
email: zamowienia@zaklikow.pl
Kod CPV:45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8
Numer dokumentu:28 /2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: