Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
Organizator:Urząd Gminy w Brzeszczach
Adres: Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 32 772 85 00
E-mail:
Opis:rozbudowa systemu monitoringu miejskiego: Boiska LKS Jawiszowice oraz Zasolę dla Gminy Brzeszcze
Opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego: Boiska LKS Jawiszowice oraz Zasolę wg. specyfikacji określonej w załączniku nrl do niniejszego zapytania.
WAŻNE!
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej, tj do 80 % ilości towaru po zaoferowanej cenie. W związku z tym ilość towaru może ulec zmianie. Nie zrealizowanie całkowitej ilości towaru nie powoduje obowiązku Zamawiającego do odbioru niezrealizowanej części dostaw, ani jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego powodu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za niezrealizowanie części zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście w skrzynce podawczej Urzędu ul. Kościelna 4 do dnia 26.05.2020 r. do godziny 11.00 w zamkniętej kopercie opisanej: ,,OR.5520.5.2020 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego: Boiska LKS Jawiszowice i Zasolę", lub przesłać mailem na adres: gmina@brzeszcze.pl. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.malopolska.pl/ugbrzeszcze.
Termin składania:2020-05-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Końcowy termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 26 czerwca 2020 roku od dnia zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.
Wymagania:Okres gwarancji i rękojmi:
Wykonawca zapewnia rękojmię na dostarczony sprzęt na okres dwóch lat.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
o posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
? posiadają zdolność techniczną i zawodową
o posiadają wiedzę i doświadczenie
Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
8. Warunki płatności:
Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem Zamawiający dokona płatności w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 3 wraz z oświadczeniem o (załącznik nr 4}:
-zapoznaniu się z projektem umowy do niniejszego rozpoznania cenowego i akceptowaniu jej bez uwag,
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych,
o posiadaniu kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
o posiadaniu zdolności technicznej i zawodowej,
o posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
? zapoznaniu się z budynkiem oraz rozmieszczeniem elementów.
Sposób porozumiewania się i kontaktu:
Pytania można kierować na podany adres e-mail Zamawiającego w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godz. 9:00.
12. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będę warunki w nim zawarte.
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo według kryterium cena.
Cena ofertowa brutto (suma cen wszystkich wymienionych składników z uwzględnieniem ceny jednostkowej) - 100%. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe.
Cena oferowana brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z określeniem stawki podatku VAT. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Informacje dodatkowe:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po dokonaniu wyboru telefonicznie lub drogą mailową.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu oraz załącznikami. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie.
Numer dokumentu:OR.5520.5.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: