Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową
Organizator:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe EXPO-DREW Pacan Kazimierz
Adres: Piotrkowska 197 A,, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:502 249 004
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Rozbudowa zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w miejscowości Opoczno ul. Piotrkowska 197 A
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w Opocznie, przy ul. Piotrkowskiej 197 A, na działce nr 608/23, 608/24, 608/26, 608/7, 608/4, obręb 23, wyposażonego w niezbędne instalacje i infrastrukturę zgodnie z Projektem budowlanym, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę - decyzja nr 110/2018
Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej - 3.511,00m?
Kubatura 36.329,50m?
Wysokość hali w kalenicy - 11,25m
Długość całkowita budowanej hali 102,47m
Szerokość całkowita budowanej hali 36,64m
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybranie generalnego wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w ramach projektu pn. ,,Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia powłok ochronnych na wyroby stalowe" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1. Innowacje w MŚP. W ramach konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej w Opocznie, przy ul. Piotrkowskiej 197 A, na działce nr 608/23, 608/24, 608/26, 608/7, 608/4, obręb 23, wyposażonego w niezbędne instalacje i infrastrukturę zgodnie z Projektem budowlanym, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę - decyzja nr 110/2018.
Zakres:,
1. wykonanie prac budowlanych niwelacja terenu wykonanie fundamentów pod budynek hali wraz z utwardzeniem terenu wg Dokumentacji: Projekt budowlany, przedmiary robót,
2. wykonanie prac kompletna konstrukcja stalowa hali wraz z obudową ścian i dachu, drzwiami, bramami wg Dokumentacji: Projekt budowlany - architektura i Projekt budowlany - konstrukcja, przedmiary robót
3. wykonanie prac instalacyjnych wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
4. wykonanie prac instalacyjnych wg w Dokumentacji: Projekt budowlany - instalacje elektryczne - oświetleniowej, siłowej i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
5. wykonanie prac instalacyjnych wg projektu instalacji wentylacji
i ogrzewania,
6. wykonanie prac wg Dokumentacji: Projekt budowlany - ukształtowanie terenu, drogi,
7. wykonanie prac zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną budynku,
8. Udzielenie minimum. 3 letniej gwarancji na całość wykonanych robót w zakresie wad fizycznych zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną robót.
W siedzibie firmy tj. w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 197a od 10.07.2018 r. do 25.07.2018 r. jest dostępna, dokumentacja projektowa, tj. Projekt budowlany, przedmiary robót.
Na pisemny wniosek Zamawiający udzieli oferentowi dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 25-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Piotrkowska 197 A, 26-300 Opoczno - osobiście, pocztą lub kurierem,
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe EXPO-DREW Pacan Kazimierz
Ul. Piotrkowska 197 A
26-300 Opoczno
Dotyczy : Rozbudowa zakładu produkcyjnego branży metalowej o halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem malarni proszkowej, linii cynkowania galwanicznego i powierzchni do magazynowania międzyoperacyjnego w zabudowie produkcyjnej
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 10.07.2018r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.
Otwarcie ofert:OTWARCIE OFERT: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26-07-2018 r. o godz. 10.00 w biurze Zamawiającego: P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, ul. Piotrkowska 197A, 26-300 Opoczno Warunki zmiany umowy Warunki zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta. c) Okoliczności siły wyższej. d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. e) Otrzymania decyzji Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - Jednostki Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w załączeniu do oferty:. a) Wykaz wykonanych dotychczas robót w okresie ostatnich 5 lat z podaniem ich rodzaju i wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). b) Oświadczenie oferenta, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, oraz stosowne wszelkie uprawnienia, które pozwolą mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). c) Oświadczenie oferenta, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). d) Oświadczenie oferenta, że dysponuje zasobami kadrowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). e) Oświadczenie oferenta, że wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia będą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp itp. (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). f) Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nie ogłoszono jego upadłości. (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). g) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym, nieruchomością na której nastąpi budowa obiektu, Projektem Budowlanym i przedmiarami robót (Dokumentacja) i uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące postanowień Dokumentacji i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do treści Dokumentacji oraz o kompletności Oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego). h) Oświadczenie oferenta o zagwarantowaniu realizacji zamówienia nie powodującej przeszkód i zakłóceń w funkcjonowaniu firmy EXPO-DREW, w szczególności destabilizującej dostawy, wysyłki towarów i ruch pracowniczy, stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. i) Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp., niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania). j) Oświadczenie oferenta, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie budownictwa lądowego oraz że osoba ta posiada doświadczenie zawodowe tj. minimum 6 lat stażu pracy zawodowej w tym nie mniej niż 4 lata jako kierownik budowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). k) Kopia uprawnień zawodowych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. l ) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania). m) Kopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00zł (słownie: dwa miliony złotych). n) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (ZAS-W) wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty. o) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
Termin składania:2018-07-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński Miejscowość: Opoczno
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019r.
Wadium:100.000,00 zł
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należyta starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia spełniające poniższe warunki:
- roboty polegały na realizacji obiektów budowlanych w postaci hal przemysłowych o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej powyżej 3000m? każda,
- wartość każdej z robót była nie niższa niż 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów należytego wykonania ( w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta). Dowodami należytego wykonania są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane..
Potencjał techniczny
Oferent dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent dysponuje zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent złoży stosowne oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp itp. W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć oświadczenie o spełnieniu tego warunku - zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.
Oferent dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do realizacji prac objętych Przedmiotem Zapytania ofertowego tj. powinien wykazać że: dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta powinna posiadać wyższe wykształcenie w zakresie budownictwa lądowego. Oferent zobowiązany jest ponadto udokumentować, że osoba ta posiada doświadczenie zawodowe tj. minimum 6 lat stażu pracy zawodowej w tym nie mniej niż 4 lata jako kierownik budowy. W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć oświadczenie o spełnieniu tego warunku ( Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z kopią uprawnień zawodowych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent znajduje się w sytuacji organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent musi wykazać, że:
- dysponuje zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz, że wobec Oferenta nie zostało wszczęte postepowanie likwidacyjne lub nie ogłoszono jego upadłości, okoliczności te zostaną potwierdzone stosownym oświadczeniem Oferenta ( Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
- Oferent posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Oferent w celu potwierdzenia tego warunku przedstawi kopię polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Oferent nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz posiada status czynnego podatnika VAT.
Na potwierdzenie tych okoliczności Oferent przedstawi zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (ZAS-W) oraz zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
Dodatkowe warunki
1. Przez udział w postępowaniu oferent przyjmuje do wiadomości, że jego dokumentacja może być weryfikowana przez Zamawiającego oraz, że przed wyborem oferty może być on zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub innych potwierdzających spełnienie podanych kryteriów w podanym terminie pod rygorem nieważności.
2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji do przedstawionych projektów ich wykonanie i koszty wchodzą w zakres złożonej oferty. W przypadku podania w dokumentacji projektowej dokładnego typu i producenta wyposażenia lub urządzenia, dopuszczalne jest zastosowanie innych urządzeń o parametrach jakościowych i wytrzymałościowych nie gorszych od podanych w dokumentacji urządzeń. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań zawartych w projektach budowlanych mogą być wprowadzone tylko po pisemnej akceptacji Zamawiającego. Przed złożeniem oferty, niezbędne jest zapoznanie się na miejscu z przyszłym terenem budowy oraz dokumentacją projektową i przedmiarami robót. Dokumentacja zostanie udostępniona w biurze P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 197A od 10-07-2018 r. do 25-07-2018 r. W celu zorganizowania wizji lokalnej należy przesłać na adres e-mail jacek.s@expodrew.pl dane osób uczestniczących w wizji w imieniu Oferenta. Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia, w godzinach pracy Zamawiającego. Koszty przygotowania (w tym m.in. wykonania wizji lokalnej, uzyskania wyjaśnień od Zamawiającego, zweryfikowania zakresu prac itp.) i dostarczenia oferty zgodnie z niniejszym Zapytaniem obciążają wyłącznie Oferenta.
3. Oferent udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
4. Oferent gwarantuje sposób realizacji zamówienia nie powodujący przeszkód i zakłóceń w funkcjonowaniu firmy P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, w szczególności destabilizujący dostawy, wysyłki towarów i ruch pracowniczy.
5. Oferent gwarantuje sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp., niezbędnych do realizacji zamówienia. ( Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Oferenta oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających doświadczenie i kompetencje Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym Rozdział IX) uzyskanej w wyniku postępowania..
8. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przed upływem terminu składania ofert, Oferenci wniosą wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
b) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Opocznie nr rachunku 07 8992 0000 0033 0080 3000 0010
c) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie ,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Oferent dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Oferent jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2.Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.
OTWARCIE OFERT:
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26-07-2018 r. o godz. 10.00 w biurze Zamawiającego: P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, ul. Piotrkowska 197A, 26-300 Opoczno
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
c) Okoliczności siły wyższej.
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
e) Otrzymania decyzji Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - Jednostki Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w załączeniu do oferty:.
a) Wykaz wykonanych dotychczas robót w okresie ostatnich 5 lat z podaniem ich rodzaju
i wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
b) Oświadczenie oferenta, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, oraz stosowne wszelkie uprawnienia, które pozwolą mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
c) Oświadczenie oferenta, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
d) Oświadczenie oferenta, że dysponuje zasobami kadrowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
e) Oświadczenie oferenta, że wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia będą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp itp. (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
f) Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nie ogłoszono jego upadłości. (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
g) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym, nieruchomością na której nastąpi budowa obiektu, Projektem Budowlanym i przedmiarami robót (Dokumentacja) i uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące postanowień Dokumentacji i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do treści Dokumentacji oraz o kompletności Oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego).
h) Oświadczenie oferenta o zagwarantowaniu realizacji zamówienia nie powodującej przeszkód i zakłóceń w funkcjonowaniu firmy EXPO-DREW, w szczególności destabilizującej dostawy, wysyłki towarów i ruch pracowniczy, stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
i) Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp., niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania).
j) Oświadczenie oferenta, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie budownictwa lądowego oraz że osoba ta posiada doświadczenie zawodowe tj. minimum 6 lat stażu pracy zawodowej w tym nie mniej niż 4 lata jako kierownik budowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
k) Kopia uprawnień zawodowych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.
l ) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania).
m) Kopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00zł (słownie: dwa miliony złotych).
n) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (ZAS-W) wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
o) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena ofert obejmuje:
a) ocenę formalną - obejmuje kompletność, poprawność złożonych dokumentów
b) ocenę merytoryczną
2. Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty:
a) nieczytelne,
b) nie złożone w wyznaczonym terminie,
c) niekompletne: braki formalne, brak wypełnionych lub dołączonych załączników, brak podpisów, brak wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł,
d) nie spełniające wymagań wskazanych w Zapytaniu Ofertowym nr 1 z dnia 10.07.2018r. .
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej, w oparciu o kryterium:
a) Cena - 80%
b) Okres gwarancji - 20%
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, w oparciu o kryterium ceny zgodnie z poniższą metodologią:
KRYTERIUM A Cena - 80%
- Oferent w Formularzu ofertowym określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie
uwzględniając należny podatek VAT.
- Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia.
- Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
Metoda obliczania punktacji dla KRYTERIUM A:
Liczba punktów = cena najniższa / cena wskazana w badanej ofercie x 100 x 0,80 waga
KRYTERIUM B Okres gwarancji - 20%
- Oferent w Formularzu ofertowym określi okres udzielonej gwarancji w miesiącach.
- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Oferent zaoferuje dłuższy okres
gwarancji niż 60 miesięcy to do oceny zostanie przyjęty okres tylko 60 miesięcy.
Metoda obliczania punktacji dla KRYTERIUM B:
Liczba punktów = okres gwarancji wskazany w badanej ofercie / najdłuższy okres gwarancji
wśród otrzymanych ofert x 100 x 0,20 waga
OSTATECZNA OCENA KONKURENCYJNOŚCI OFERTY = Liczba uzyskanych punktów
w kryterium A + Liczba uzyskanych punktów w kryterium B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę
punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
1. Wyklucza się oferty wspólne (konsorcjum). Zamawiający ustala wykonanie robót budowlanych w trybie Generalnego Wykonawcy.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ
Adres
26-300 Sołek
łódzkie , opoczyński
NIP
7681621929
Tytuł projektu
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII NANOSZENIA POWŁOK OCHRONNYCH NA WYROBY STALOWE
Numer projektu
RPLD.02.03.01-10-0048/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jacek Słowikowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502 249 004
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1123863, 1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: