Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19826264 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Rozgraniczenie nieruchomości
Organizator:Urząd Gminy Bieliny
Adres: ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.041 30 25 094
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Porąbki,
gm. Bieliny.
Zakres opracowania:
- rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 106, 105 i 103, 101 położonych w miejscowości Porąbki.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres
Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący:
Oferta na: Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Porąbki, gm. Bieliny działki nr
106,105 i 103,101.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 18.09.2020 r. do godz. 15:00
(liczy się data złożenia oferty na sekretariacie - pokój nr 14 ).
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Oferentom bez
otwierania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO obowiązującym w Gminie Bieliny.
Termin składania:2020-09-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wymagania:5. Kryteria wyboru oferty:
Wykonawca poda cenę brutto w złotych za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
1 wariantowych.
5.1. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z oferentem, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia
okoliczności nieznanych.
6. Wymagane dokumenty:
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
następujące dokumenty:
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień,
- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do podpisania oferty (zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
6.1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów
wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1).
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:
Wanda Skrzyniarz- insp. ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
tel.041 30 25 094 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bielinach pon. wt. czw. piątek -7.30-
15.00; śr. 7.30-17.30
Numer dokumentu:IN-GG.272.3.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: