Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25914123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Rozgraniczenie nieruchomości
Organizator:Gmina Sokołów Podlaski
Adres: ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sokołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 25-781-25-31
E-mail:
Opis:Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid.
80/2 z działką o nr ewid. 79/3 położonych w obrębie Krasnodęby - Rafały, gmina
Sokołów Podlaski.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 80/2 z działką o nr ewid. 79/3 położonych w obrębie Krasnodęby - Rafały, gmina Sokołów Podlaski.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego oraz złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać
następująco: oferta cenowa na Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działka o nr ewid. 80/2 z działką o nr ewid. 79/3 położonych w obrębie
Krasnodęby - Rafały , gmina Sokołów Podlaski.
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Urząd Gminy Sokołów Podlaski, Ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów
Podlaski lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl
3.TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 06.10.2023r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert przez Komisję Ocenną nastąpi 06.10.2023 o godz. 1015.Wykonawca
Termin składania:2023-10-06
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania:
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 29 grudnia 2023 roku.
Wymagania:II. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych netto.
V. Kryterium oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena.
2. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty realizacji w tym transport i utylizację
odpadów.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót objętych ofertą;3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
oraz terminowe wykonanie zamówienia;
5. Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu
o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
do złożenia oferty.
VII. Warunki płatności:
1. Bezpośrednim płatnikiem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia będzie Gmina Sokołów Podlaski ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Termin płatności - w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
2.Oferta powinna zawierać cenę netto, plus obowiązujący podatek VAT
4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Oferty złożone w innej formie nie będą podlegały ocenie.
6.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Wszystkie oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom
nie otwarte.
.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać
8.
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
9.
dotyczących treści złożonych ofert.
10.
Gmina Sokołów Podlaski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
cenowych z oferentami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
11.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze i protesty.
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do
podpisania umowy.
Kontakt:IX. osoba do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Celej tel. 25-781-25-31
Numer dokumentu:IGKOŚiPF.271.1.18.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: