Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26507850 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-16
Przedmiot ogłoszenia:Rozgraniczenie nieruchomości
Organizator:Gmina Suwałki
Adres: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Suwałki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer telefonu: 87 565 93 00
E-mail:
Opis:zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
,,Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Kropiwne Stare gm. Suwałki oznaczonych numerami działek 22/4 i 22/3".

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Ustalenie przebiegu granicy działki oznaczonej nr 22/4 na odcinku wspólnym z działką nr 22/3 w obrębie ewidencyjnym Kropiwne Stare, gm. Suwałki, w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453).W ramach zamówienia należy wykonać: analizę stanu prawnego nieruchomości, wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę cenową,(cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Suwałki, Ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat pok. 7, lub przesłać e-mailowo na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl w terminie do dnia 24 stycznia 2024r. do godz. 13:00.
Termin składania:2024-01-24
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania: 90 dni od zawarcia umowy.
Wymagania:5. Oferta powinna zwierać:
1) nazwę i adres wykonawcy,
2) NIP i REGON,
3) numer rachunku bankowego,
4) wartość oferty brutto i wartość oferty netto,
5) informację czy Wykonawca do prowadzenia działalności zatrudnia inne osoby lub zawiera umowy ze zleceniobiorca,
6) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienie do wykonania zamówienia,
7) datę sporządzenia i podpis wykonawcy.
Numer dokumentu:MK.271.1.2024.AP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: