Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Serwis i konserwacja kotłowni gazowej
Organizator:Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Adres: ul. mjr. Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 32 2911930, 502 022 495
E-mail:
Opis:serwis i konserwacja kotłowni gazowej
Opis przedmiotu zamówienia
Utrzymywanie kotłów gazowych w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Zakres usług obejmuje:
1. Wykonanie 2 razy w roku okresowego przeglądu kotłowni gazowej i kontroli stanu urządzeń oraz ich osprzętu w budynkach będących w zarządzie Centrum:
1. Budynek administracyjno-mieszkalny Ul. mjr. Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec De Dietrich typ: AMC Pro 45 - 2 kotły
2. Budynek mieszkalny Ul. Koszalińska 51-53, 41-219 Sosnowiec De Dietrich typ: AMC Pro 45 - 2 kotły
W ramach przeglądów okresowych należy wykonać m.in. niżej wymienione czynności:
> dokonanie oceny stanu technicznego kotłowni
> kontrola szczelności wszystkich przyłączy wodnych, spalinowych i gazowych,
> sprawdzenie drożności filtrów wodnych i gazowych
> oczyszczenie mechaniczne i w razie konieczności chemiczne strony spalinowej wymiennika ciepła,
> usuwanie wycieków i nieszczelności,
> oczyszczenie oraz kontrola palnika systemowego,
> sprawdzenie i oczyszczenie układu zapłonu i kontroli płomienia,
> sprawdzenie systemowych zabezpieczeń temperaturowych (STB), ciśnieniowych (HUBA) oraz kontroli płomienia,
> regulacja palników
> ocena jakości spalania
> kontrola działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa,
> pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu przy pełnym obciążeniu,
> odczyt, a następnie reset listy usterek, które wystąpiły w okresie między przeglądami.
Przegląd okresowy powinien byc' udokumentowany protokołem, zawierającym wyniki pomiarów i zalecenia do wykonania.
2. Kontrola szczelności instalacji gazowej:
- badanie szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej
- sporządzanie dla Zamawiającego protokołu z przeprowadzonego badania wraz zaleceniami do wykonania.
3. Naprawa i usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego (w całym okresie obowiązywania umowy):
- wymiana części i podzespołów będzie dokonywana wyłącznie w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia,
- elementy zabezpieczenia kotła mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń będą wymieniane niezwłocznie po stwierdzeniu ich nieprawidłowej pracy,
- ceny części zamiennych i podzespołów przy naprawach kotłów będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych przy naprawach urządzeń;
- sporządzanie protokołów z napraw.
Dokonywanie napraw, usuwanie aw irii zgłoszonych przez Zamawiającego:
o serwis czynny 24 h/7,
o dojazd w czasie max. 6 h od momentu zgłoszenia,
o usunięcie awarii w terminie do 48 h z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnego oczekiwania na części zamienne,
o dokonywanie napraw w okresie gwarancyjnym w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia telefonicznego lub na adres e-mailowy z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnego oczekiwania na części zamienne.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert
Oferty proszę przekazać do dnia 18.01.2024 r. do godz. 13:00:
1. drogą elektroniczną na adres: zamowienia@cow.org.pl
2. osobiście - w siedzibie zamawiającego przy Ul. mjr. Jana Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec, w zaklejonej kopercie oznaczonej ZC/1/2024
3. drogą listowną w zaklejonej kopercie oznaczonej ZC/1/2024 na ww. adres
Termin składania:2024-01-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
W okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie 2 cykli przeglądów: PRZEGLĄD I - do 30.04.2024 r. PRZEGLĄD II - do 31.10.2024 r.
oraz usługi serwisowe: od dnia podpisania umowy - 31.12.2024 r.
Wymagania:Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym;
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;
3. Wymagane dokumenty:
- aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje/certyfikaty w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
- dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk CEDiG)
- wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4
Kryteria wyboru ofert
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia (wagi) i sposobu oceny ofert:
o cena brutto przeglądu/konserwacji oraz kontroli szczelności - 70 %
o cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy - 30 %
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej części z osobna. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich otrzymanych za poszczególne kryteria.
CENA BRUTTO PRZEGLĄDU/KONSERWACJI ORAZ KONTROLI SZCZELNOŚCI - 70 %
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 70 pkt, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniejszą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:
CP = CPmin.W
CPb
gdzie:
CP - oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ,,cena przeglądu"
CP min - oznacza najniższą cenę zaproponowaną w złożonych ofertach CPb - oznacza cenę oferty punktowanej
W - oznacza współczynnik proporcjonalności równy 70 %
CENA BRUTTO 1 ROBOCZOGODZINY WYKONANIA NAPRAWY - 30 %
Oferta zawierająca najniższą cenę za RBH otrzyma 30 pkt, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniejszą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:
CRG = CRGmin*W
CRGb
gdzie:
CRG - oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ,,RBH"
CRG min - oznacza najniższą cenę RBH zaproponowaną w złożonych ofertach
CRGb - oznacza cenę RBH oferty punktowanej
W - oznacza współczynnik proporcjonalności równy 30 %
OBLICZANIE ŁĄCZNYCH PUNKTÓW PRZYZNANYCH W OFERCIE BĘDZIE DOKONYWANE WG WZORU: P = CP + CRG
P - ilość punktów przyznana ofercie ocenianej CP - ilość punktów przyznanych za kryterium ,,cena" CRG - ilość punktów przyznanych za kryterium ,,RBH" Maksymalna ocena do uzyskania w w/w kryterium wynosi 100 pkt.
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztami dodatkowymi. Cena roboczogodziny dotyczy wszelkich prac (wraz z dojazdem) wykonywanych przy naprawie urządzeń i instalacji grzewczej, wykraczające poza zakres przeglądów kotłowni.
Zamawiający odrzuci ofertę:
? która wpłynęła po wyznaczonym terminie;
? jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
? gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
? gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
? jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
? która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Uwagi
1. Do wyżej wymienionego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy;
3. Zamawiający zastrzega również możliwość odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:ZC/1/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: