Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27270325 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Serwis mieszadeł zatapialnych
Organizator:ZWIK Łódź
Adres: Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL7251801126
E-mail:
Strona www:https://zwik-lodz.logintrade.net
Opis:Serwis mieszadeł zatapialnych
Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach:
Opis przedmiotu zamówienia PAKIET A - GRUNDFOS
Opis przedmiotu zamówienia PAKIET B - FLYGT
Opis przedmiotu zamówienia PAKIET C - ABS
Kryteria oceny ofert zostały zamieszczone w SIWZ do niniejszego ogłoszenia.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji, zostały określone we wzorach umów, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4A, 4B, 4C do SWZ do niniejszego ogłoszenia.
3. Terminy realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Uwaga!
Informacja o dokumentach/oświadczeniach wymaganych od wykonawców, została zawarta w SIWZ do niniejszego ogłoszenia - "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców"
5. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem platformy LOGINTRADE dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ do niniejszego ogłoszenia (w tym wypełnionych formularzy ofertowych, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1A, 1B, 1C do niniejszego ogłoszenia).
6. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości dla każdego Pakietu osobno:
część 1 PAKIET A - 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 )
część 2 PAKIET B - 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 )
część 3 PAKIET C - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 )
Wymagania dotyczące wadium określone są w SIWZ do niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, na każdym etapie postępowania.
8. Prosimy o zapoznanie się z informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o.
9. Wykonawca zobowiązany jest podać na platformie LOGINTRADE maksymalne oferowane wynagrodzenie, natomiast formularz ofertowy złożony w każdym pakiecie powinien być wypełniony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1A, 1B, 1C do SWZ do niniejszego ogłoszenia.
10. Wsparcie techniczne dla Wykonawców (m.in. logowanie na platformie, składanie ofert, udział w aukcji): +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; pn-pt: 8:00-16:00; helpdesk@logintrade.net Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości ponizej progów unijnych, do którego nie stosuje przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych ) Dz.U. z 2019r. poz.2019, z pózn. zm.), udzielanym w trybie zamówienia elektronicznego na platformie zakupowej
LOGINTRADE.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Serwis mieszadeł zatapialnych GRUNDFOS CPV/Indeks 1 szt. %
2. Serwis mieszadeł zatapialnych FLYGT CPV/Indeks 1 szt. %
3. Serwis mieszadeł zatapialnych ABS CPV/Indeks 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zwik-lodz.logintrade.net/zapytania_email,24479,589ea909454046646ff91c5ecac646ea.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
18- 06- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 06- 2024 08: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zwik-lodz.logintrade.net/zapytania_email,24479,589ea909454046646ff91c5ecac646ea.html
Termin składania:2024-06-18
Wadium:w opisie przedmiotu
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 75%
2. Cena jednostkowa 10%
3. Gwarancja 15%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Monika Socha
tel:
e-mail: monika.socha@zwik.lodz.pl
Serwis mieszadeł zatapialnychOsoba kontaktowa:
Monika Socha
tel:
e-mail: monika.socha@zwik.lodz.pl
Numer dokumentu:Z18/16339
Źródło: Internet i własne
2024-06-13 08:24
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.