Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-23
Przedmiot ogłoszenia:Serwis sprzętu i oprogramowania dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet
Organizator:Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Adres: Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32-259-2000, (32) 259 23 42, (32) 259 25 47
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest ,,Serwis sprzętu i oprogramowania dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet"
Zamawiający użytkuje obecnie centralny system ochrony sieci składający się z:
o 2 urzączeń Fortinet FortiGate 400D pracujących w trybie klastra z aktywnymi usługami i subskrypcjami: Hardware Return To Factory, Fimiware & General Updates Web/Online, Enhanced Support 24x7, AntiVirus Web/Online, NGFW Web/Online, Web Filtering Web/Online i AntiSpam Web/Online. Usługi i subskrypcje są dostępne do 30.09.2021;
o 1 instancję Virtual Appliance Fortinet FortiAnalyzer VM64 z licencją na 6 GB logów na dobę oraz 3,5 TB przestrzeni dyskowej z aktywnymi usługami: Finnware & General Updates Web/Online i Enhanced Support oraz Telephone Support 24x7. Usługi są dostępne do 30.09.2021.
Wymagane jest przedłużenie serwisu sprzętu i oprogramowania FortiGate oraz FortiAnalyzer na 1 miesiąc (01.10.2021 - 31.10.2021).
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsct i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.09.2021 do godz. 10:00 r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w sedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, adres e-mail: makolczyk@gig.eu lub mwallenburg@gig.eu
Termin składania:2021-09-27
Miejsce i termin realizacji:- termin realizacji i warunki wykonania zamówienia - Realizacja zamówienia będzie rozpoczynała się z dniem 01.10.2021r. i obowiązywała będzie do dnia 31.10.2021 r.
Wymagania:1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Dc niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dna 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
W ofercie należy podać:
o wyszczególnienie wszystkich komponentów usługi wraz z ich cenami oraz opisania ich: nazwą usługi, identyf katorem produktu Fortinet i okresem obowiązywania usługi. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę;
o termin płatności.
Warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki gwarancji i rękojmi - Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z warunkami kontraktu serwisowego producenta, która obowiązywać będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
III. Krjteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będą:
Cena brutto = 100 %
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cera podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Infcrmuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. W -oku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzjelenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. Ofertę należy złożyć na zaiaczonym formularzu ofertowym, zał.l.
Kontakt:Kontakt han llowy:
mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail:makolczyk@gig.eu mgt Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu
Numer dokumentu:FZ-l/5584/MKO/21/FI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: