Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-06
Przedmiot ogłoszenia:SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO
Organizator:SPZOZ w Szamotułach
Adres: ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 29 27 101, fax. 61 29 27 102, 61-29-27-125
E-mail:
Opis:SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu sprzętu określonego w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego postępowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych wg pakietów (zadań) określonych w załączniku nr 3 i 4.
Projekt zlecenia stanowi załącznik nr 2.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 3
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 20.02.2020r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem SERWIS SPRZĘTU TECHNICZNEGO nie otwierać przed
godz. 11:15.
Termin składania:2020-02-20
Wymagania:III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wg załączonego wzoru formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego - załącznik nr 3

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik Wykonawcy

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.
VII. Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane poniżej kryteria wyboru.

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

,,Łączna cena ofertowa brutto"- 100%;

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto
Cx = ---------------------- --------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
Uwagi:IX . Uwagi końcowe

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku
z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą
w Szamotułach (64 - 500) przy ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo
Kontakt:V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, nr tel. 61-29-27-125 e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 12:00.
Kod CPV:50421000-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: