Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Serwis węzła cieplnego w Inspektoracie ZUS
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
Adres: ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 074 6497414
E-mail:
Opis:Serwis węzła cieplnego w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze.
.1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie technicznej obsługi serwisowej węzła cieplnego wymiennikowego kompaktowego c.o. i c.w.u. oraz wymiennika na cele wentylacji oraz instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze, ul. Sygietyńskiego 10.
.2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marek.szczepanowski01@zus.pl lub
6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie (opisanej: ,,Oferta - Serwis węzła cieplnego w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze) na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1, pok. 265
- do dnia 24-04-2019 r. do godz. 11:00
6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę należy użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony http//7-zip.org.pl.
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 12:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24-04-2019 O godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 228 (II piętro). Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-04-24
Kontakt:Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania oraz przedmiotu zamówienia jest: Marek Szczepanowski tel. 074 6497414, e-mail: marek.szczepanowski01@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.- pt.)
Numer dokumentu:430000/273/3/2019-ADG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: