Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20988246 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-30
Przedmiot ogłoszenia:Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem
Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: (54) 289 - 71 - 11
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze z dnia 30.03.2021r.
zaprasza do złożenia oferty dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z opisem zamówienia w załączniku.

2. Specyfikacja zamówienia:

Specyfikację składa się z I części.
Część I zamówienia

1. Wykonanie usług rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniem lekarskim oraz decyzja GOPS
w Wielgiem przyznającą świadczenie w wymiarze:
Część Ia- 20 godzin miesięcznie u świadczeniobiorcy, u osoby dorosłej (19 lat) z terenu Gminy Wielgie,
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2021r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie GOPS Ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie lub na adres zamowienia@wielgiegops.pl
Termin składania:2021-04-02
Miejsce i termin realizacji:2.Termin realizacji zamówienia: 06.04.2021 - 31.12.2021 zgodnie z decyzją.
Wymagania:3. Kwalifikacje osób, które muszą spełnić osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i muszą posiadać, co najmniej półroczny potwierdzony staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczającej dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1--5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają, co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.".

5. Do dnia 31 grudnia 2006 r. specjalistyczne usługi mogą byś świadczone przez osoby, które przed dniem 1 października 2005 r. były zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach niepublicznych, jako osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i spełniały kryteria wymagane przed tym okresem.

6. Osoby, o których mowa w ust. 1, które świadczyły specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są traktowane jak osoby, które spełniały kryteria wymagane przed okresem wskazanym w ust. 1."
3. Kryterium oceny oferty: 100% cena
4. Przygotowanie zawodowe usługodawcy:
- kwalifikacje określone w rozporządzeniu.
5. Oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia i złożona na drukach w załączeniu.
Numer dokumentu:GOPS.S.260.30.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: