Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18501040 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenia projektów podziału działek
Organizator:Starosta Kępiński
Adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 62 78 28 910
Opis:Sporządzenia projektów podziału działek w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno-Osiny
według załączonej dokumentacji projektowej
(opis zamówienia)
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:
19 grudnia 2019 r. godzina 14.00
Miejsce składania ofert:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Kępnie
Forma składania ofert:
pisemna
Termin składania:2019-12-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
30.03.2020 r.
Po uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji operatu technicznego z przyjęcia granic i sporządzenia projektów podziału
Wymagania:druk oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
6.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
kryterium najniższej ceny
7.
Inne postanowienia:
-
Kontakt:Informacje szczegółowe na temat zamówienia udzielają
-
Geodeta Powiatowy
tel. +48 62 78 28 910
-
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
tel. +48 62 78 26 800
-
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 62 78 28 924
Źródło: Internet i własne
Załączniki: