Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2021-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania opinii technicznej
Organizator:Bytomskie Mieszkania
Adres: ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom
Województwo / powiat: śląskie, pow. Bytom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 532-50-00
Opis:Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania w Bytomiu ogłasza konkurs ofert i zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na realizację zamówienia prowadzonego pod nazwą:
,,Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania opinii technicznej dla budynków
oficyn przy Ul. Smolenia 12-14 w Bytomiu"
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust.1
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udzjelenia zamówienia opisane zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia - Ogolonych Warunkach Zamówienia (dalej OWZ), stanowiących jego integralną częsc.
Specyfikacja:Ogłoszenie wraz z załącznikami zamieszczone zostało na stronie: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Informacji Bytomskich Mieszkań, 41-909 Bytom, Ul. Armii Krajowej 54b do 16.07.2021 r. do godz. 10:00 bądz pozostawiając w ,,skrzynce podawczej" mieszczącej się przy głownym wejsciu do siedziby Bytomskich Mieszkan od strony Ul. Armii Krajowej. W przypadku przesyłek wrzucanych do ,,skrzynki podawczej" nie ma mozliwosci uzyskania potwierdzenia nadania.
Do oferty nalezy załączyć dokumenty wymienione w OWZ.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r. o godz. 10:15 w Bytomskich Mieszkaniach przy Ul. Armii Krajowej 54b.
Termin składania:2021-07-16
Wymagania:Ze względu na ograniczenia dotyczące poruszania się interesantów w siedzibie Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi podczas transmisji online (na transmisję można wejść przez stronę: www.bm.bytom.pl zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - OTWARCIA OFERT ON-LINE).
Termin związania ofertą: 30 dni.
Ofertę należy złożyć na formularzach wg załączonego wzoru.
Numer dokumentu:DZP.262.1.42.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: