Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22542702 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości
Organizator:Powiat Polkowicki - Starostwo Powiatowe
Adres: ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 76 746 15 00, fax: 76 746 15 01
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości do 60.000 zł netto, na realizację zadania pn.:
,,Sporządzenie operatów szacunkowych pięciu nieruchomości (8 działek), położonych przy
ulicy Kopalnianej w Polkowicach - w celu ustalenia odszkodowania, w związku z decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej".

Rodzaj zamówienia: usługa
1. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Polkowickiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień Starostwa Powiatowego w Polkowicach wraz z zasadami zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w postępowaniach".

2. Informacje podstawowe:
o grupa/kategoria wg CPV: 7000000-1, kwota: 6 414,63 zł netto, tj. 7 890,00 zł brutto.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych, w tym dokonanie inwentaryzacji terenowej, pięciu nieruchomości (8 działek), położonych przy ulicy Kopalnianej w Polkowicach, objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub wydanie klauzuli aktualności ww. operatów
po upływie okresu, w którym może być wykorzystany do celów, dla których będą sporządzone - art. 156
ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami1), w celu ustalenia odszkodowania z tytułu utraty praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości (nieruchomość wraz z częściami składowymi).
Nieruchomości stanowiące przedmiot Zamówienia położone są w obrębie 0002 m. Polkowice i oznaczone ewidencyjnie jako:
1) dz. nr 26/1 (0,7923 ha), dz. nr 24/4 (0,8170 ha), KW nr LE1U/00028258/9;
2) dz. nr 24/3 (0,0651 ha), AM-3, KW nr LE1U/00028258/9;
3) dz. nr 27/1 (0,1112 ha), AM-3, KW nr LE1U/00010056/4;
4) dz. nr 31/1 (0,0362 ha), dz. nr 33/1 (0,0121 ha), dz. 41/1 (0,0193 ha), AM-4, KW nr LE1U/00061436/4;
5) dz. nr 32/3 (0,1177 ha), AM-4, KW nr LE1U/00069527/5.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2022 r.
DO GODZINY 9.00.
- z dopiskiem ,,OFERTA dot. sporządzenia operatów szacunkowych".
- na adres: Powiat Polkowicki - Starostwo Powiatowe, Ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice lub
- faxem - nr: 76 746 15 01 lub
- e-mailem na adres: sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Termin składania:2022-01-12
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 45 dni od daty zawarcia przedmiotowej umowy
i przekazany do siedziby Starostwa Powiatowego w Polkowicach (59-100) przy Ul. Św. Sebastiana 1, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w postaci:
- w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz
- w postaci elektronicznej (plik .pdf) na nośniku danych, tj. płyta CD/DVD.
Wymagania:Zamawiający ma prawo do zmiany zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym etapie także bez podania przyczyny.
Wykonawca ma prawo do negocjacji złożonej oferty.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zdobędzie największą ilość punktów przy spełnieniu kryteriów określonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen przez cały okres świadczenia usługi, z wyjątkiem ewentualnej urzędowej zmiany podatku VAT.
Termin związania ofertą wynosi - 30 dni od dnia złożenia oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy wtedy, gdy:
a) termin realizacji ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
b) jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć
i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie;
c) wystąpi urzędowa zmiana podatku VAT.
Na okoliczność o których mowa powyżej zostanie sporządzony aneks do umowy z Wykonawcą.
UWAGA:
o Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
o Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
o Podpis osoby/osób upoważnionych winien być złożony wraz z pieczątką imienną lub w sposób czytelny pozwalający na identyfikację osoby podpisującej.
o Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
o Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
o wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej - wzór: załącznik;
o pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
o oświadczenie o pełnieniu funkcji biegłego.
o Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca winien wykazać,
że dysponuje do realizacji zamówienia osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
Kontakt:o godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku 730-1530.
Kod CPV:7000000-1
Numer dokumentu:DG.GN.272.2.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: