Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24460817 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie wyceny
Organizator:Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o
Adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 32 494 57 48 Fax: +48 32 494 57 56, tel. +48 691 911 171
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (,,TFS") zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową ruchomości w postaci urządzenia do odladzania płatowców (,,Urządzenie").
Wycena powinna określać wartość rynkową Urządzenia dla celów sprzedaży.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wyceny wartości rynkowej urządzenia do odladzania przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wycena powinna zostać sporządzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
Opis Urządzenia
Urządzenie jest samodzielną jednostką służącą do usuwania z płatowców lodu i śniegu (lub innego wykorzystywania w przypadku konieczności użycia ciepłego powietrza). Historycznie było eksploatowane na terenie Lotniska Fryderyka Chopina (dawniej ,,Okęcie") w Warszawie.
Podstawowe dane techniczne
Producent: Polartherm Oy, Finlandia
Rok produkcji: 2011
Typ urządzenia: POLAR GSH-1
Ilość przepracowanych godzin według licznika: 1.138
Stan ogólny: Urządzenie sprawne, uruchomienie jest możliwe, mimo oznak zewnętrznej korozji na obudowie wnętrze zachowane w bardzo dobrym stanie.
Dokumentacja zdjęciowa Urządzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Lokalizacja:
Warszawa, Ul. Komitetu Obrony Robotników 39.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert cenowych: do dnia 13 stycznia 2023r.
Ofertę cenową (skan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl w tym samym terminie.
Prosimy aby oferta opatrzona została tytułem: ,,Oferta cenowa na wycenę urządzenia do odladzania płatowców".
Termin składania:2023-01-13
Wymagania:Warunki i wymagania przedstawienia oferty cenowej:
1) zawierać rekomendację Oferenta w zakresie metodologii wyceny Urządzenia wraz z uzasadnieniem,
2) zawierać proponowane przez Oferenta wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto za wykonanie usługi sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową Urządzenia dla celów sprzedaży,
3) zawierać informację dot. doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych z objętymi treścią niniejszego zapytania,
4) zawierać termin wykonania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem iż nie będzie dłuższy niż 14 dni od momentu podpisania umowy,
5) opatrzona pieczęcią firmową,
6) podpisana zgodnie z reprezentacją w KRS lub udzielonym pełnomocnictwem (konieczność przesłania skanu dokumentu),
7) posiadać datę sporządzenia,
8) zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta,
9) zawierać potwierdzenie kwalifikacji zawodowych osoby wykonującej prace,
10) zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni.

UWAGA:
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty.

Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto i brutto oraz podatek VAT. Cena, określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert jak i prawo do swobodnego wyboru oferty.
TFS zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu oferowanego zadania bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych i prawnych.
TFS zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
TFS zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień.
TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego,
2) metodologii realizacji zlecenia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym,
3) cenowym,
4) terminowym.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Kontakt:Informacje dodatkowe: Informujemy, iż istnieje możliwość oględzin Urządzenia na terenie nieruchomości TFS, po uprzednim umówieniu wizyty z Panem Tomaszem Kozłowskim, do którego należy kierować również zapytania w sprawach dotyczących Urządzenia: tel. +48 691 911 171, adres e-mail: tkozlowski@tfsilesia.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: