Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14642813 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie wyceny stawek najmu komercyjnego pomieszczeń budynku
Organizator:Politechnika Warszawska
Adres: Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:sporządzenie wyceny stawek najmu komercyjnego pomieszczeń budynku
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dotyczącego wyceny stawek najmu komercyjnego pomieszczeń budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT PW) znajdującego się przy ul. Rektorskiej w Warszawie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do ZO.
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Formularz oferty wraz z załącznikami zawierające własnoręczny podpis Wykonawcy należy
zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.cziitt@pw.edu.pl
i nadać wiadomości tytuł "Oferta na sporządzenie wyceny stawek najmu komercyjnego pomieszczeń
budynku CZIiTT PW w Warszawie - postępowanie nr: CZIiTT-BU-26/2017".
2. Termin składania ofert: do 12 stycznia 2018 r., do godz. 10:00.
3. Liczy się data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
Termin składania:2018-01-12
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
1. Termin wykonywania zamówienia: w terminie maksimum 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleci realizację zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, na warunkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w Formularzu oferty Wykonawcy, na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ZO.
2. Warunki istotnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zaoferowane w Formularzu oferty.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców według formuły "spełnia" - "nie spełnia".

VII. WYMAGANE DOKUMENTY I/LUB OŚWIADCZENIA
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1) Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego jako załącznik (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl);
2) Kopia dokumentu rejestrowego musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie obliczona i podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty zgodnym, co do treści i formy z załącznikiem nr 2 do niniejszego ZO. W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje:
wynagrodzenie netto, wyliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki oraz całkowite wynagrodzenie oferty brutto, biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w OPZ.
2. Cena oferty , w tym: wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto mają być wyrażone w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do setnych części złotego.
3. Cena oferty winna być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać sporządzona według Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 wraz z ew. załącznikami.
1) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
2) Oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez Wykonawcę lub opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
3) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie);
4) Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza;
5) Poprawki i zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6) Zaleca się, aby Wykonawca nie zmieniał Formularza oferty.
2. Do oferty należy załączyć:
1) Stosowne pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego;

2) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu rejestrowego,
w przypadku, o którym mowa w pkt. VII.1.1).
3. Zmiana, uzupełnienie i wycofanie oferty
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać
ofertę poprzez złożenie/przesłanie powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert;
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, uzupełnieniu winno zostać złożone w sposób
i formie przewidzianych w niniejszym ZO dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem,
że będzie zawierało dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA" ,,UZUPEŁNIENIE";
3) WYCOFANIE złożonej oferty następuje poprzez złożenie/przesłanie oświadczenia
podpisanego przez Wykonawcę.
4. Termin związania ofertą: 15 dni, licząc od terminu składania ofert.

XI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: w załączniku

XII. REALIZACJA/PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
1. W celu zapewnienia porównywalności ofert, Zamawiający ma prawo do skontaktowania się
z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia pisemnych wyjaśnień
do ofert oraz wezwania do wyjaśnienia i/lub uzupełnienia dokumentów załączonych do oferty
w sytuacji, gdy brak takiego wezwania skutkowałby koniecznością unieważnienia postępowania.

3. Jeżeli na etapie porównywania i oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku, gdy Zamawiający dokona poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, w trakcie oceny ofert uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji, w szczególności:
1) Wykonawca, którego oferta zajmie najwyższą pozycję w rankingu ocenianych ofert, zostanie wezwany do złożenia oryginału oferty w terminie 2 dni roboczych,
w Sekretariacie ogólnym (recepcji) CZIiTT PW, czynnym w dni powszednie w godz. 8:00-16:00, w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
00-614 Warszawa, ul. Rektorska 4
i opatrzonym opisem:
,,Oferta na sporządzenie wyceny stawek najmu komercyjnego pomieszczeń budynku CZIiTT PW w Warszawie - procedura nr: CZIiTT-BU-26/2017".
5. Decyzję w sprawie wyboru Wykonawcy wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty w postępowaniu/unieważnieniu postępowania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ i dodatkowo przekaże ją wykonawcom, którzy odpowiedzą na Zapytanie ofertowe i złożą oferty.
6. W trakcie analizy i porównywania ofert ocenie nie podlega oferta:
1) złożona po terminie,
2) niespełniająca wymagań formalno-prawnych,
3) w której Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
4) niespełniająca wymagań opisu przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
5) nieważna - niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą ofertę zajmującą kolejną pozycję w rankingu ocenionych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie w sytuacji gdy:
1) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką przeznaczył na realizację zadania,
2) nie wpłynęła żadna oferta,
3) wszystkie złożone oferty nie podlegają ocenie z powodów wskazanych w pkt. 6,
4) zaistniały okoliczności, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach (na każdym etapie procedury) Zamawiający ma prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Kontakt:7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Małgorzata Pawelec, e-mail: zamowienia.cziitt@pw.edu.pl.
Kod CPV:70332000-7, 79400000-8
Numer dokumentu:CZIiTT.DORG.262.23-5.2017, L.dz. DORG-350/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: