Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Organizator:Gmina Obrzycko
Adres: Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (61) 29 13 065, (61) 29 13 072
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrzycko, dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr: 28/2 i 28/4 w miejscowości Koźmin,
zwanym dalej zmianą Studium oraz sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko na działkach nr: 28/2 i 28/4
w miejscowości Koźmin zwanym dalej Planem miejscowym.
2) Obszar opracowania obejmuje powierzchnię około 1,8000 ha (grunty orne RV i RVI).
3) Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie Uchwały nr XXXVIII/295/2022,
Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Obrzycko, dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Koźmin, stanowiącej
załącznik nr 1, Uchwały nr XXXVIII/296/2022, Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja
2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Obrzycko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym
Koźmin, stanowiącej załącznik nr 2 oraz na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto, wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.12.2010 r. z późn. zm.
4) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach jednej umowy z podziałem na dwa
zadania.
5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych zdań określa
załącznik nr 3.
6) Zamawiający nie zapewnia podkładów mapowych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
mającymi zastosowanie w zakresie opracowania projektu zmiany Studium i projektu Planu
miejscowego w szczególności:
a) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2405),
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404),
d) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
e) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 214),
f) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020
roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1916),
g) przepisami odrębnymi związanymi z problematyką planowania przestrzennego.2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga - 100 %).
Wybrana zostanie oferta najniższa cenowo, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada
treści zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do
dnia 24.10.2022 r., do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy
w Obrzycku, adres: 64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1 - biuro podawcze (parter)
w formie: pisemnej (osobiście lub listownie).
Otwarcie ofert:Zamawiający dokona otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 24.10.2022 r. o godz. 11:00, w swojej siedzibie.6) Dodatkowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego, Wykonawca może uzyskać zgłaszając pytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.rusinek@obrzycko.pl lub listownie na adres: Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko.
Termin składania:2022-10-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Za zakończenie prac uznaje się datę stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego
zgodności uchwał w sprawie zmiany studium oraz w sprawie opracowania planu miejscowego
z przepisami prawnymi.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie były możliwedo przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak: niezależna od Zamawiającego
i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, innych
pozwoleń, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, konieczność powtórzenia
części procedury związanej z opracowaniem projektu zmiany Studium lub Planu.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Warunki płatności:
1) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, realizowana będzie w dwóch transzach,
po zakończeniu realizacji poszczególnego zamówienia - zgodnie z złącznikiem nr 3.
2) Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia do tutejszego urzędu poprawnie
wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo
- odbiorczy prac objętych zadaniem.
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie
Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
1) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej
dwa zamówienia, polegające na opracowaniu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmianę) oraz dwa
zamówienia, polegające na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (lub jego zmianę) a w stosunku do podjętych uchwał w sprawie
zatwierdzenia tych opracowań, nie obowiązują rozstrzygnięcia nadzorcze
wojewody, stwierdzające ich nieważność;
b) Główny projektant zmiany Studium i projektu planu miejscowego, spełnia co
najmniej jeden z warunków o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)
3) Na ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący zał. nr 4 do Zapytania
ofertowego,
b) podpisana klauzula informacyjna RODO - zał. nr 5,
c) oświadczenie o dysponowaniu osobą - zał. nr 6,
d) wykaz zrealizowanych zamówień - zał. nr 7.
4) W formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
5) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6) Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
8) Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9) UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
10) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę
przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania
ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.
3) Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe ,,Sporządzenie zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Obrzycko oraz planu miejscowego - działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gmina
Obrzycko".
Zamawiający może wystąpić o wyjaśnienie przez Wykonawcę, sposobu rozumienia
treści zawartych w złożonej przez niego ofercie.
8) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 30 dni od dnia
otwarcia ofert.
9) O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na stronie www.bip.obrzycko.pl ,
wskazując nazwę i adres Wykonawcy, który został wybrany do realizacji zamówienia
wraz z podaniem kwoty oferty.
10) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie
poinformowany o wyborze jego oferty pocztą elektroniczną.
11) Niniejsze zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Obrzycko.
Numer dokumentu:PZP.271.16.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: