Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18501019 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Sprawowania opieki weterynaryjnej nad psami
Organizator:PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIE
Adres: ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ciechanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05, tel. 23 611 13 59,795 479 881
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do udziału w
przetargu dotyczącym sprawowania opieki weterynaryjnej nad psami w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Pawłowie, gmina Regimin od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa polegać m.in. będzie na:
1. przeglądzie i leczeniu stanu zdrowia psów co najmniej trzy razy w tygodniu w dni
robocze, dojazd nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt w godzinach pracy
schroniska oraz w przypadkach szczególnych na wezwanie.
2. odrobaczaniu zewnętrznym,
3. odrobaczaniu wewnętrznym,
4. szczepieniu przeciw wściekliźnie,
5. obserwacji psów podejrzanych o wściekliznę,
6. oględzinach padłych zwierząt,
7. sterylizacji i kastracji zwierząt wg potrzeb,
8. przeprowadzeniu koniecznych eutanazji,
9. usypianiu ślepych miotów,
10. przeprowadzeniu sekcji zwłok,
11. trwałym znakowaniu psów w schronisku (czipowanie),
12. prowadzeniu dla pracowników szkoleń w zakresie opieki nad zwierzętami przynajmniej
raz w roku
13. nadzorowaniu nadzwyczajnych interwencji dotyczących odławiania bezdomnych
zwierząt, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub wymagających
nagłej pomocy weterynaryjnej, na wezwanie pracownika,
14. wykonywaniu przewidzianych prawem czynności wobec zwierząt przebywających w
schronisku chorych na chorobę zakaźną,
15. prowadzeniu dokumentacji medycznej psów oraz prowadzenie bieżących wpisów w
kartotekach ewidencyjnych zwierząt.
16. wydawaniu, rozliczaniu i prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym wydawaniem Icków1
w przypadku użycia aplikatora weterynaryjnego.
a. Zastrzega się możliwość zmian zakresu rzeczowego w ciągu roku w miarę posiadanych
środków.
b. Szczegółowy zakres zawarto w Załączniku 1.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie)
z pieczęcią na adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów pokój nr 2 (sekretariat)
do dnia 18.12.2019 r. do godz. 12:00
Ofertę należy oznakować następująco:
,,Sprawowanie opieki weterynaryjnej. Nie otwierać przed 18.12.2019 r. godz. 12:00.
b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Termin składania:2019-12-18
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wymagania:c. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
d. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani rozwiązań alternatywnych.
e. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną.
f. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.
g. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu wykonawca składa następujące
dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy z kosztorysem - załącznik nr 1
2) Oświadczenie - Załącznik nr 2
VI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. O wynikach wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.
2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
VII. WARUNKI UMOWY.
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który' przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
Kontakt:IV. OSOBY UPOWAŻNIONE 1)0 POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Milena Abramczyk - sprawy techniczne tel. 23 611 13 59,795 479 881
Źródło: Internet i własne
Załączniki: