Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25921675 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kępiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 62 78 28 900, fax: 62 78 28 901, tel. 62 78 28 946, tel. 62 78 28 942
E-mail:
Opis:Na zapytanie ofertowe dot. sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej przy realizacji inwestycji na: Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - 6 części/ zadań
W związku z realizacją inwestycji dot. Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - 6 części/zadań, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej i elektrycznej.

34.Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i elektrycznych przy realizacji inwestycji na: Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - 6 części/ zadań
Zespół Inspektorów nadzoru będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane- art. 25,26 oraz 27 ustawy ( t j, Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
13. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński podzielono na 8 części/zadań
W 5-ciu placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński, planuje się zakup sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie prac remontowych.
Część / Zadanie Nr 1A Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie Ul. Sienkiewicza 26 zakres robót:
1) wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej,
2) malowanie sali gimnastycznej,
3) cyklinowanie i malowanie parkietu sali
Część / Zadanie Nr 1B Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie Ul. Sienkiewicza 26 zakres robót: unieważniono postępowanie
Część / Zadanie Nr 1C Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie Ul. Sienkiewicza 26 oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie zakres robót: 1) przebudowa i modernizacja boiska sportowego,
2) budowa niewymiarowego boiska wielofunkcyjnego
Część / Zadanie Nr 1D Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p/ Kępnem zakres robót:
1) wymiana stolarki okiennej na krytej pływalni,
2) wykonanie drogi dojazdowej do placówki oraz drogi dojazdowej do krytej pływalni,
3) zadaszenie przed budynkiem przy podjeździe,
4) wykonanie ogrodzenia,
5) wymiana szafek szatniowych na korytarzu
Część / Zadanie Nr 1E Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie zakres prac:
1) wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych oraz holu wejściowego i korytarza parteru wraz z okablowaniem parteru,
2) biblioteka (remont pomieszczenia) i wymiana regałów,
3) malowanie łazienek - 8 pomieszczeń,
4) remont Centrum Kształcenia Ustawicznego w tym m.in. pomieszczeń kuchni,
5) wymiana rynien na budynkach zespołu szkół
Część / Zadanie Nr 1F Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: roboty ogólnobudowlane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie zakres robót:
1) wymiana podłóg w jednym gabinecie,
2) zakup laptopa,
3) zakup regałów do składnicy akt,
4)wymiana mebli w gabinetach
Część/ Zadanie Nr 1G Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: wykonanie windy w Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie
Wykonanie windy zewnętrznej wraz z remontem klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie
Część / Zadanie Nr 2 Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński: Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p/ Kępnem oraz Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Kępnie Ul. Dąbrowskiego 3 zakres robót:
1) wykonanie farmy fotowoltaicznej w ZSS,
2) wykonanie farmy fotowoltaicznej w LO (Część/Zadanie Nr 2 nie jest przedmiotem zamówienia)
Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załączanych do SWZ:
Pełna dokumentacja projektowa znajduje się na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatkepno
p.n Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński podzielono na 8 części/zadań Nr sprawy AB.272.14.2023( dot. postępowania nr III)
Miejsce i termin składania ofert: 10. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Kępnie Ul. Kościuszki 5, Biuro podawcze /pokój nr 4/do dnia 9 października 2023 roku do godz. 15:00.

1.Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: ,,Oferta na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji na Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński", lub
Termin składania:2023-10-09
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji sprawowania nadzoru inwestorskiego wszystkich zadań:
1 .Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12-u miesięcy od podpisania umowy
2. Za termin wykonania zamówienia Części/ Zadania uznaje się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania i obsługi okresu gwarancyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonywania zamówienia do zakończenia realizacji robót budowlanych oraz rozliczania zadania i obsługi okresu gwarancyjnego.
Wymagania:2. Tryb postepowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto, stanowiącego zał. do Uchwały Zarządu Powiatu nr 334.VI.2022z dnia 10.06. 2022 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności zawodowej
Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej:
1.1 Inspektor nadzoru budowlanego- koordynator-wymagania ( na wszystkie Zadania zamówienia Nr 1A,C,D,E,F,G )
Inspektor nadzoru pełniący funkcję koordynatora wszystkich prac z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy/ kierownik robót budowlanych lub inspektor nadzoru robót budowlanych/ inżynier kontraktu robót budowlanych.
1.3 Inspektor nadzoru branży elektrycznej- wymagania ( dot. zadania zmówienia Nr 1G, 1E)
Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami jako: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru w zakresie sieci elektrycznej i elektroenergetycznych,.
Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch z w/w i funkcji przez jedną osobę, jeżeli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2. O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności i wykonania przedmiotu zamówienia tj.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymaga się załączenia odpisu KRS lub wydruk CEIDG do oferty.
6. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
Procedura jest prowadzona w jeżyku polskim. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują piśmiennie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej sekretariat@powiatkepno.pl.

8. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
2) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty .
1.Formularz ofertowy - według wzoru, który stanowi załącznik Nr 1 do mniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie Wykonawcy z art.7 ust. 1 pkt-1-3 pzp, który stanowi załącznik Nr 2 do mniejszego zapytania ofertowego,
3. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie powiązań osobowych lub kapitałowych który stanowi załącznik Nr 3 do mniejszego zapytania ofertowego,
4. Kserokopie niezbędnych uprawnień i przynależność do Izby,
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Wypełniony formularz ofertowy wraz załącznikami (trwale zapisany jako obraz w formacie pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatkepno.pl do dnia 9 października 2023do godz. 15:00)
2). Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
3) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane
12. Przesłanki odrzucenia oferty
1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera nieprawdziwe informacje,.
4) została złożona po terminie,
5) z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszenia wobec Zamawiającego ,
6) Oferta wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi, poza przypadkiem wycofania oferty złożonej z zachowaniem formy pisemnej .
7) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
14. Termin związania ofertą - 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
15. Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa, negocjacje
1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej,
6 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN)
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia lub sprawdzenia przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Uwagi:11. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium cena - 100%.
1.Cena brutto oferty - waga 100 %
Oferty będą oceniane w następujący sposób:
1) cena oferty (brutto) Waga 100 %
A
C = *100 pkt x 100%
X
gdzie:
C - liczba punktów oferty
A - najniższa cena brutto ze złożonych ofert
X - cena ocenianej oferty brutto
1. Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto i netto
2. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy,
3. Zamawiający oceni i porówna oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.
5. Oferta Wykonawcy ,która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, ze zostały złożone oferty o tej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w sprawie podpisania umowy
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferty przewyższają kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W tym przypadku Wykonawcom , którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w tym kosztów przygotowania oferty.
12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę
13 Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych netto, stanowiącego zał. do Uchwały Zarządu Powiatu nr 334.VI.2022z dnia 10.06. 2022 r.
16.Klauzula RODO
W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 78 28 982, 501 646 476 * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn " Sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, i elektrycznej przy realizacji inwestycji na: Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński - 6 części/ zadań" odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp", Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załącznikami do zapytania są:
Kontakt:7. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela:
Jerzy Dobrzyński tel. 62 78 28 946
Gabriela Miszkinis tel. 62 78 28 942
Kod CPV:71247000-1
Numer dokumentu:AB.272.2.20.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: