Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27516519 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-07-09
Przedmiot ogłoszenia:Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 52e, 56-400 Oleśnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. oleśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 71 314 20 28, tel.: 71 399 53 45
E-mail:
Opis:Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 Ul. Wrocławska z Ul. Mickiewicza i Kolejową".

Informacja dotycząca zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 PLN (netto) lub wyłączonej spod stosowania ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 Ul. Wrocławska z Ul. Mickiewicza i Kolejową".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2024 r. do godz. 10:00.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy:

Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy Ul. Wojska Polskiego 52e, 56-400 Oleśnica

lub osobiście dostarczyć na ww. adres, pok. 7,

lub przesłać na adresy e-mail: rdk.olesnica@gddkia.gov.pl
oraz do wiadomości: baczarnecka@gddkia.gov.pl i kdziura@gddkia.gov.pl

do dnia 23.07.2024 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2024-07-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę zadania (wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w systemie "Projektuj i Buduj").

Planowane terminy realizacji dla poszczególnych etapów realizacji Umowy:

Etap I:
Nadzór inwestorski w okresie opracowania dokumentacji projektowej - do dnia 15.09.2024 r. (wg umowy z Wykonawcą zadania);

2) Etap II:

Nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych - do dnia 15.11.2024 r. (wg umowy z Wykonawcą zadania);
Nadzór inwestorski w okresie rozliczenia zadania - do 30 dni po zakończeniu robót budowlanych (od dnia zakończenia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego tych robót).

3) Etap III:

Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych przez okres 60 miesięcy (wg umowy z Wykonawcą zadania), przy czym bieg okresu gwarancji rękojmi rozpoczyna się:

w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego robót budowlanych, w przypadku gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad, albo
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robót budowlanych.
Kontakt:Osoby prowadzące sprawę: Barbara Czarnecka tel.: 71 314 20 28;
Kamila Zdziennicka-Dziura tel.: 71 399 53 45
Numer dokumentu:O/WR.Z-15.2431.1.9.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: