Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14642806 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Sprzątanie biur (pomieszczeń administracyjnych)
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 32 227 40 91 fax: 32 227 31 45
E-mail:
Opis:Tychy, ul. Filaretów 31 z uwzględnieniem treści art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. póz. 2164), zaprasza do złożenia oferty cenowej
na sprzątanie biur (pomieszczeń administracyjnych) w siedzibach ROM Nr I + V oraz w budynku
Dyrekcji MZBM Tychy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.12.2017 r.
w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach,
SEKRETARIAT (pokój nr 15), ul. Filaretów 31,43-100 Tychy,
Termin składania:2017-12-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji usług: 02.01.2018 r. -31.12.2018 r.
Wymagania:Termin płatności: do 10 -go dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie miesięcznego
sprawozdania godzinowego a w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przyjęcie
usługi bez zastrzeżeń..
31 Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części, zwanych dalej zadaniami. Nie jest możliwe
złożenie oferty więcej niż na jedno zadanie.
4/ Usługa realizowana będzie przy pomocy środków czystości oraz środków higienicznych (papier
toaletowy, mydło, ręczniki papierowe) dostarczonych przez Zamawiającego.
5/0 udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub podmioty
prowadzące działalność gospodarczą), którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III. Sposób obliczenia ceny oferty.
1/ Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT
2/ Należy sporządzić kalkulację ceny usługi w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 2 do
formularza ofertowego.
3/ Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia.
4/ Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem
VAT, wartość podatku VAT.
5/ Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
- wypełniony formularz druku oferty - na załączonym druku
- kalkulacja ceny Wykonawcy - według oferty cenowej Zamawiającego
Załączniki do zaproszenia stanowią:
1/ formularz oferty wraz z załączoną ofertą cenową Zamawiającego
2/ zakres obowiązków przy realizacji usługi utrzymanie czystości
W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający wystawi umowę na
realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: