Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14452515 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Sprzątanie pomieszczeń Spółki
Organizator:Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie
Adres: ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
Województwo / powiat: śląskie, pow. Chorzów
Państwo: Polska
Telefon / fax:(032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 2510-096
E-mail:
Specyfikacja:SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tram-silesia.pl, w zakładce "Zamówienia".
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2017 r. o godz.12:15.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.11.2017 r. o godz. 12:30 w Tramwajach Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.
Termin składania:2017-11-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Wadium:15.000,00 zł
Wymagania:Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są wyłącznie zakładem pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz spełniają przesłanki ustawowe umożliwiające Zamawiającemu obniżenie wpłat na PFRON.
b) spełniają warunki określone w załączniku nr 4 do SIWZ, a w szczególności:
1) udokumentują wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o wartości minimum 200.000,00 zł netto w zakresie świadczenia usług sprzątania pomieszczeń.
Wartości wyrażone w walutach innych niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
W przypadku usługi nadal wykonywanej część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej.
c) załączyli wymagane dokumenty,
d) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
e) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających, że Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu usług zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit b) ppkt 1) SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ.
5) Oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), oraz spełnianiu przesłanek ustawowych umożliwiających Zamawiającemu obniżenie wpłat na PFRON - w załączniku nr 2 do SIWZ.
6) Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do niezwłocznego wystawiania informacji o możliwej kwocie obniżenia wpłat na PFRON przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22 pkt 2 ppkt. 3 i pkt 10 ppkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) według wzoru formularza "INF-U" określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U z 2016 r. poz. 928) - w załączniku nr 2 do SIWZ.
7) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga załączenia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy ww. ppkt.1. Natomiast dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie można przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim.
Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), która polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia, tj. m.in. prawidłowości wyliczeń w nim zawartych, zgodności treści z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Sprawdzeniu podlegać będzie również poprawność wniesienia wadium.
Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryterium oceny ofert określonych w Rozdziale 14 SIWZ.
Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń do niej załączonych.
Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.
Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jeżeli oferta Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3 Rozdziału 5 SIWZ, w wyniku jej zbadania podlega odrzuceniu bądź Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, Zamawiający przystąpi do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W tym przypadku, punkt 4 Rozdziału 5 SIWZ stosuje się odpowiednio.
Zamawiający dopuszcza prowadzenie dodatkowych negocjacji (przed ogłoszeniem najkorzystniejszej oferty) z wyłonionym Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, w celu poprawienia warunków realizacji zamówienia.
Kryteria wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert będzie:
1. cena - 80%,
2. gwarantowana wielkość odpisu na PFRON - 20%
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
a) Bożena Węgrzyn - tel. 32 246-60-61 wew. 462.
b) Tomasz Oporek - tel. 32 246-60-61 wew. 468.
Numer dokumentu:GT/593/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: