Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24308574 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-01
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż i dostawa prasy i czasopism
Organizator:Województwo Opolskie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Adres: ul. Głogowska 27, 45-315 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:+48774047531, fax:.+ 48774552979, tel. 77 4047537
E-mail:
Opis:Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych
dotyczy zamówienia: dostawa prenumeraty prasy i czasopism dla
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na 2023 r.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa bezpośrednio do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy Ul. Kościuszki 14 w Opolu, zgodnie z załącznikiem nr 1, prasy i czasopism w formie prenumeraty regularnie i sukcesywnie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wykaz zamawianych tytułów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - Formularz rzeczowo - cenowy. Zamawiający zamawia po 1 szt. Z każdego tytułu.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zp@rzpwe.opolskie.pl , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 09.12.2022 r. do godz. 12:00
Termin składania:2022-12-09
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub od chwili ukazania się pierwszego numeru za 2023 rok przez okres prenumeraty na rok 2023, tj. do wydania przez Wydawcę ostatniego nr czasopisma za rok 2023.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, adres dostawy: Ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
o być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
o być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto ........................... zł
(słownie: ......................................................................),
W tym koszty dostawy........................zł
Udzielono ............% opustu
Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi wynikać z kalkulacji przygotowanej
wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularza rzeczowo-cenowego.
Cena musi obejmować koszty Wykonawcy zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe jak i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej pod adresem 2022 Postępowania do 130.000 złotych - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (opolskie.pl)
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uwagi:1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel: +48774047531, fax: +48 774047535, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: anowak@rzpwe.opolskie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Marta Kulon pod numerem telefonu 77 4047537 i adresem e-mail: zp@rzpwe.opolskie.pl.
Kod CPV:79980000-7, 22200000-2
Numer dokumentu:73/ZPPU/RZPWE/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: