Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż i dostawa produkcyjnego systemu kontrolnego TSL TallyMan
Organizator:TELEWIZJA POLSKA S.A
Adres: ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 91 48 10 100
E-mail:
Strona www:https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/8805
Opis:Postępowanie otwarte pn.: Sprzedaż i dostawa produkcyjnego systemu kontrolnego TSL TallyMan
Opis postępowania:

Szanowni Państwo,
informujemy o wszczęciu postępowania otwartego, którego przedmiotem jest dostawa produkcyjnego systemu kontrolnego TSL TallyMan dla Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produkcyjnego systemu kontrolnego TSL TallyMan dla Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie, Ul. Niedziałkowskiego 24A.
Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostępny jest w zakładce ,,Załączniki".

Zamawiający przewiduje, że usługa zrealizowana zostanie na podstawie Umowy.
Wzór Umowy dostępny jest w zakładce ,,Załączniki".
Wykonawca składając ofertę akceptuje treść ,,Wzoru Umowy" na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.
Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia.
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia Umowy.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 20.10.2021 roku o godz. 12.00.
Wymagania w zakresie składania ofert:

Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za przedmiot zamówienia na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie oferty na platformie nie będzie możliwe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.
Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia.

Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej ceny netto za przedmiot zamówienia.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia (tj. uwzględniająca wszystkie elementy składające się na przedmiot zamawiania).

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania
w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest: Grzegorz Misiński, adres e-mail: Grzegorz.Misinski@tvp.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/8805
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-10-13 16:00:00 2021-10-20 12:00:00
Termin składania:2021-10-20
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:TELEWIZJA POLSKA S.A
GRZEGORZ MISIŃSKI
grzegorz.misinski@tvp.pl
Zamawiający: OTV Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Numer dokumentu:WNZ-001326/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: