Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18561730 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż i dostawa tonerów, taśm barwiących oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Organizator:Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu
Adres: ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 535-229-866
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE CENOWE
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. /. o. o.
zaprasza do złożenia oferty na:
sprzedaż i dostawa tonerów, taśm barwiących oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 roku.
2. Przedmiot zamówienia:
sprzedaż i dostawa oryginalnych tonerów, zamienników taśm barwiących oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2020 roku na ul. Lwówecką 8 w Lubaniu na podstawie zawartej umowy. Zamówienie odbywać się będzie drogą mailową bądź telefonicznie. Rozliczenie sprzedaży następować będzie poprze/ wystawienie faktury i dostarczeniu wraz z zamówionym towarem. Przewidywana ilość artykułów według załącznika.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Bankowa 8. 59-800 Lubań
Biuro Obsługi Interesanta lub elektronicznie na adres: biuro.obslugi@zgiukluban.pl Termin: do dnia 09.01.2020 roku do godz. 8.00.
Otwarcie ofert:7. Termin otwarcia ofert: 09.01.2020 r. godz. 10.00 - otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego
Termin składania:2020-01-09
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
Umowa obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.
Wymagania:4. Warunki płatności: Przelew 14 dni.
5. Kryterium oceny oferty:
- cena 60%
- czas dostawy 30%
- okres gwarancji 10%
Obliczanie kryterium będzie wyliczane jako stosunek najkorzystniejszej oferty z pośród wszystkich ofert do badanej oferty w każdym z kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymogom z zapytania i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą liczbę punktów.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim
zgodnie z załącznikiem nr I.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Popławska - specjalista ds. logistyki i zaopatrzenia tel. 535-229-866 w godz. 10.00-13.00.
Numer dokumentu:33A/BHP/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: